با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
دوره 91 (1402)
دوره 90 (1401)
دوره 89 (1400)
دوره 88 (1399)
دوره 87 (1398)
دوره 86 (1397)
دوره 85 (1396)
دوره 84 (1395)
دوره 83 (1394)
دوره 82 (1393)
دوره 81 (1392)
دوره 80 (1391)
دوره 79 (1390)
دوره 78 (1389)
دوره 77 (1388)
دوره 76 (1387)
دوره 75 (1386)
دوره 74 (1385)
دوره 73 (1384)
دوره 71 (1382)
دوره 70 (1381)
دوره 68 (1379)
دوره 66 (1377)
دوره 65 (1376)
دوره 64 (1375)
مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت شته گندم-یولاف،Sitobion avenae در مزارع گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه
مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت شته گندم-یولاف،Sitobion avenae در مزارع گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه

شهلا باقری متین؛ حسنعلی واحدی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان

دوره 90، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 183-193

https://doi.org/10.22092/jaep.2023.359362.1449

چکیده
  پراکنش پهنه­ای شته گندم- یولاف، Sitobion avenae (F.) در مزارع گندم منطقه ماهیدشت کرمانشاه بررسی و مدل­های نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت برای پایش آن تهیه و نمونه‌برداری طی پنج سال انجام شد. در هر تاریخ ...  بیشتر