کلیدواژه‌ها = نمونه‌برداری دنباله‌ای
تعداد مقالات: 2
2. نمونه‌‌برداری دنباله‌ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae)

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 259-264

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی