با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
اثرات جانبی دو حشره‌کش فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون روی پارامترهای زیستی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea با تغذیه از پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae
اثرات جانبی دو حشره‌کش فلوپیرادیفورون و هگزافلومورون روی پارامترهای زیستی بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea با تغذیه از پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae

بیتا نعمت الهی؛ مهدی غیبی؛ شهرام حسامی؛ محمدرضا حسنی

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 99-113

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.359740.1453

چکیده
  بالتوری سبز معمولیChrysoperla carnea  یک شکارگر چندخوار است که انتشار جهانی دارد و به آفات مختلف از جمله تخم و پوره­های پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae  حمله می­کند. در این پژوهش اثرات جانبی دو حشره­کش هگزافلومورون ...  بیشتر