کلیدواژه‌ها = جدول زندگی
تعداد مقالات: 9
1. اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-128

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


2. جدول زندگی و تولیدمثلی Trissolcus djadetshkoe Hym. Scelionidae روی تخم سن گندم Eurygaster integriceps Hem. Scutelleridae

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

فرزانه عبدی؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی


3. پارامترهای رشد جمعیت بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط مزرعه در منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 247-258

ابوالفضل نهانی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ علیرضا پورحاجی


6. جدول زندگی شب‌پره (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی غذای مصنوعی بر پایه لوبیا چشم بلبلی و ارقام مختلف نخود

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان


7. مقایسه پارامترهای جدول زندگی شته روسی گندم، Diurpahis noxia و زنبور پارازیتویید آن، Diaeretiella rapae در دماهای ثابت (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ عباسعلی زمانی


9. مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری