کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 11
1. تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی‌های طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های و

دوره 87، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 265-279

مکامه مهدوی؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سعید رضائی


2. ارزیابی تحمل به بیماری‌ زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های منتخب گندم نان

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-40

سید طه دادرضائی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ ایرج لک زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ فرزاد افشاری؛ زهره حسن بیات


3. ارزیابی رابطة درصد عددی و وزنی سن‌زدگی در دانه‌های گندم توسط Eurygaster integriceps

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-120

جعفر محقق نیشابوری؛ آسیه ابوالحسنی


4. وقوع بیماری لکه خرمایی گندم در دشت مغان (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 279-281

حسن مومنی؛ محمد رضوی؛ همایون کاظمی


7. ارزیابی مقاومت نسبی واریته‌های گندم به بیماری سپتوریوز خوشه گندم (Phaeosphaeria nodorum ) در ایران

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-66

فریبا قادری؛ بهرام شریف نبی؛ محمد جوان نیکخواه


9. زیست‌شناسی فرم بی‌بال شته‌ی گندم‌-‌گل‌سرخ (Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae روی گندم در شرایط آزمایشگاه

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ مسعود امیرمعافی


10. بررسی فاکتورهای بیماری‌زایی در قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici عامل بیماری سفیدک سطحی گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت خزانه تله

دوره 78، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-106

محمد رضوی؛ منصور کریمی جشنی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ حسین براری


11. ارزیابی مقاومت مزرعه‌ای و گیاهچه‌ای تعدادی از لاین‌های پیشرفته و امید بخش گندم نسبت به قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici عامل بیماری سفیدک پودری گندم در ایران

دوره 77، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 133-150

محمد رضوی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ حسین براری؛ محمد ترابی؛ منصور کریمی جشنی؛ همایون کاظمی