موضوعات = مقاومت گیاهان به بیمار‌ی‌های گیاهی
تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 133-145

10.22092/jaep.2018.121190.1216

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان

دوره 86، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 185-202

10.22092/jaep.2019.121744.1224

جواد اشرفی؛ کامران رهنما؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور؛ کریستوف کیل


ارزیابی تحمل به بیماری‌ زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های منتخب گندم نان

دوره 86، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 29-40

10.22092/jaep.2018.109374.1153

سید طه دادرضائی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ ایرج لک زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ فرزاد افشاری؛ زهره حسن بیات


غربالگری ژرم پلاسم‌های نخود برای انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماری برق‌زدگی

دوره 85، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 97-110

10.22092/jaep.2017.109933.1160

سید حسین وفائی؛ سعید رضائی؛ احمد عباسی مقدم؛ حمیدرضا زمانی زاده