موضوعات = مقاومت گیاهان به بیمار‌ی‌های گیاهی
تعداد مقالات: 10
1. معرفی چند ژنوتیپ و رقم سیب‌زمینی مقاوم به ویروس برگ قاشقی‌سیب‌زمینی (PLRV)

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-169

جعفر نیکان؛ رضا پوررحیم


2. تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-145

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


3. بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-202

جواد اشرفی؛ کامران رهنما؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور؛ کریستوف کیل


4. ارزیابی تحمل به بیماری‌ زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های منتخب گندم نان

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-40

سید طه دادرضائی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ ایرج لک زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ فرزاد افشاری؛ زهره حسن بیات


7. غربالگری ژرم پلاسم‌های نخود برای انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماری برق‌زدگی

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

سید حسین وفائی؛ سعید رضائی؛ احمد عباسی مقدم؛ حمیدرضا زمانی زاده


8. واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ‌های لوبیا به Fusarium solani f. sp. phaseoli با تنش و بدون تنش رطوبتی در شرایط گلخانه

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-68

ناصر امانی فر؛ معصومه قدیریان؛ فرود صالحی