دوره و شماره: دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-86 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (10 صفحه)) 
7. گونه‌های جنس (Hym.: Bethylidae)Epyris در استان آذربایجان شرقی

صفحه 61-72

نارمیلا صمدی افشار؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ ابراهیم ابراهیمی


8. اثرات غیرکشندگی سه حشره‌کش روی حشرات کامل بالتوری سبز،Chrysoperla carnea به روش سم‌شناسی دموگرافیک

صفحه 73-82

غلامرضا گل محمدی؛ میرجلیل حجازی؛ شهزاد ایرانی پور؛ سید ابوالقاسم محمدی شوطی


10. گزارش جدید دو گونه زنبور از جنس Hym.: Chrysididae) Pentachrysis Lichtenstein) در ایران (گزارش کوتاه)

صفحه 85-86

شیرین ترابی پور؛ ابراهیم ابراهیمی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ پائولو رزا