دوره و شماره: دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-86 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (11 صفحه)) 
2. مطالعه الگوی بیان ژن در گیاه Citrus grandis آلوده به باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus عامل بیماری میوه سبز مرکبات

صفحه 15-26

پیمان طاهری؛ مریم غایب زمهریر؛ جابر کریمی؛ ناصر فرخی؛ امیر محمد ناجی؛ علی علیزاده؛ حسین غلامپور


5. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی ژن پروتئین پوششی سه جدایه ‌ایرانی ویروس آبله آلو (Plum pox virus)

صفحه 51-62

مهدی شیرازی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده


9. اولین گزارش از جنس و گونه‌ی (Nemeritis divida (Dbar, 1985) (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae برای فون ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 79-80

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی‌پور؛ امین مقبلی قرایی؛ ریجیو جاسیلا؛ عباس محمدی خرم‎آبادی


12. گزارش پیشرفت بیماری بلایت شمشاد جنگلی تا جنگل‌های استان گلستان (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 85-86

پریسا خزائلی؛ سعید رضایی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ هادی کیادلیری


13. بررسی ژنتیکی جدایه‌های Fusarium graminearum مولد دی اکسی نیوالنول و نیوالنول گندم در ایران (مقاله‌ی انگلیسی)

صفحه 1-11

رویا رضائیان دلوئی؛ سعید رضایی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ محمد رضوی؛ روح‌ا... کرمی اسبو