با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های نخود Cicer arietinum در برابر کرم غلاف‌خوار نخودHelicoverpa armigera در مزرعه (مقاله انگلیسی)
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های نخود Cicer arietinum در برابر کرم غلاف‌خوار نخودHelicoverpa armigera در مزرعه (مقاله انگلیسی)

شکوفه اکبری؛ زهرا طهماسبی؛ همایون کانونی

دوره 90، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22092/jaep.2022.356776.1425

چکیده
  کرم غلاف­خوار Helicoverpa armigera  (Lepidoptera: Noctuidae)، مهم­ترین آفت مزارع نخود است که باعث کاهش عملکرد قابل توجهی در نخود می­­شود. این مطالعه برای غربالگری مقاومت 40 لاین نخود در برابر کرم غلاف­خوار در ...  بیشتر