با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

وظایف هیات تحریریه:

1- مقالات براساس نوآوری، کیفیت علمی و انطباق با اهداف نشریه علمی آفات و بیماری های گیاهی بررسی و ارزشیابی می‌شوند.

2- با احتساب دوفصلنامه بودن نشریه، کلیه مقالات در مدت زمان مشخص تعیین تکلیف می‌شوند.

3- داور (داوران) توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه تعیین می‌شوند. جلسات دوره‌ای هیات تحریریه نیز به منظور رسیدگی به فرآیند بررسی مقالات و همچنین اخذ تصمیمات و رایزنی‌های لازم به طور منظم و مرتب برگزار می‌گردد.

4- مقالات به طور دقیق و از هر جهت بدون هیچگونه تبعیضی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

5- هیات تحریریه متعهد به عدم افشای هرگونه اطلاعاتی در خصوص روند مقالات پیش از انتشار رسمی آن‌ها می‌باشد.

6- هیات تحریریه متعهد به عدم افشای اسامی داوران به نگارنده‌(گان) مقالات می‌باشد.

وظایف نگارندگان:

1- مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن باشد.

2- مقالات ارسالی یا بخشی از آن نباید پیشتر و به طور همزمان برای هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور ارسال شده باشد.

3- مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند جهت بررسی برای چاپ به مجله ارسال شوند.

4- مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

5- اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

6- در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

7- مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.

8- در صورت انصراف از چاپ مقاله، لازم است مسئول مکاتبه موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه آنلاین نشریه، ایمیل و یا کتبا به سردبیر نشریه اعلام نماید.

9- مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.

10- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

11- امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می‌بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

12- مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.نشریه آفات و بیماری های گیاهی به منظور اطمینان از اصالت مقاله های ارائه شده و جلوگیری از سرقت ادبی، در طی فر آیند داوری، مقاله های فارسی ارائه شده را با استفاده از نرم افزار همیاب مشابهت یاب و مقالات انگلیسی را با نرم افزار iThenticat مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نویسندگان انتشارات چندگانه، نباید بخشی یا کل مقالاتی را ارسال کنند که آن مقالات قبلاً برای داوری به مجلات دیگر ارائه شده باشند .بر اساس اصول اخلاقی نشر، این نشریه با ارائه همزمان یک مقاله به چند مجله، بعنوان رفتار غیر اخلاقی برخورد می کند.  

13- ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط) فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.

14- نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان‌های مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.

15- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.

16- نویسندگان موظفند در هر زمانی که لازم باشد داده‌های خام مقاله را در اختیار هیئت تحریریه قرار دهند.

17- مسئول مکاتبه می‌بایست قبل از ارسال مقاله، هماهنگی‌های لازم و موافقت دیگر همکاران مقاله را اخذ نماید، به این صورت که اسکن موافقت کتبی و امضای دیگر نگارندگان را همراه مقاله به مجله ارسال نماید.

18- توصیه می‌شود، بخش سپاسگزاری با ذکر حامیان و چگونگی تامین منابع پژوهش در آخر مقاله آورده شود.

19- نگارندگان، عهده‌دار درستی و اصالت مطالب درج شده در مقالات خود می‌باشند.

وظایف داوران:

1- داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می‌کنند.

2- داوران می‌بایست به محض دریافت مقالات در صورت عدم امکان یا تمایل به داوری که شامل: الف- عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است. ب- داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است، موضوع را در اسرع وقت به سردبیر مجله اعلام نمایند تا نسبت به فرد جایگزین اقدام گردد.

3- کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

4- داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در لیست منابع همراه باشد.

6- داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

----------------------------------------------------------

توضیحات:

- این نشریه از اصول پیشنهادی COPE تبعیت می نماید.

- تمام مقالات ارسال شده به این نشریه با نرم افزار همیاب مشابهت یابی می گردند.

- علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "اطلاعات نشریه" و جهت آشنایی با فرمت لازم برای تهیه مقالات به قسمت "راهنمای نویسندگان" مراجعه نمایند.