موضوعات = ویروس‌شناسی گیاهی
برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica

دوره 87، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 27-38

10.22092/jaep.2018.121382.1220

سوسن توکلی؛ اکبر دیزجی؛ غلامحسین مصاحبی؛ نیایش شاه محمدی


تعیین ویژگی‌های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده‌ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران

دوره 86، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-90

10.22092/jaep.2018.120365.1205

یلدا سخن سنج؛ کاوه بنانج؛ فرشاد رخشنده رو؛ علی آهون منش


ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز

دوره 84، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 119-130

10.22092/jaep.2016.106791

اطهر علیشیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش