بررسی گونه‌های فوزاریوم‌, عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان‌های اردبیل, تهران و همدان

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

2 گروه گیاه‌پزشکی, واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشگاه آزاد اسلامی

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده

به منظور شناسایی و بررسی گونه‌های فوزاریوم‌ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی از غده‌های انبار شده در استان‌های اردبیل, تهران و همدان از آذر ماه 1380 تا فروردین 1381 نمونه برداری شد. غده‌های با علایم بیماری به آزمایشگاه منتقل و از بافت‌های آلوده پس از ضد عفونی, کشت به عمل آمد. جدایه‌ها بر اساس مشخصات ریخت‌شناسی شناسایی شدند. از 208 جدایه فوزاریوم بدست آمده‎ گونه‎های Fusarium acuminatum، F. culmorum، F. equiseti، F. lateritium، F. oxysporum، F. sambucinum, F. solani, F. reticulatum و F. verticillioides شناسایی شدند که گونه‌های F. culmorum و F. reticulatum برای اولین بار به عنوان عامل بیماری پوسیدگی خشک از ایران گزارش می‌شوند. جدایه‌های شناسایی شده مربوط به استان اردبیل به ترتیب فراوانی متعلق به گونه‌های F. equiseti، F. sambucinum، F. oxysporum,F. solani, F. culmorum، F. lateritium و F. verticillioides بودند. جدایه‌های بدست آمده از استان تهران به ترتیب فراوانی به گونه‌های F. oxysporum، F. solani, F. equiseti،sambucinumF. و F. reticulatum تعلق داشتند. جدایه‌های حاصل از استان همدان به ترتیب فراوانی مربوط به گونه‌های F. sambucinum, F. acuminatum, F. solani, F. oxysporum, F. equiseti وF. reticulatum بودند. تمامی جدایه‌های بدست آمده به روش تلقیح سوسپانسیون کنیدیوم (104*1 کنیدی/میلی لیتر) به غده‌های سیب زمینی مایه‌زنی شدند. بیشترین و کمترین شدت بیماری‌زایی به ترتیب مربوط به جدایه‌های متعلق به گونه‌های F. solani و F. reticulatum بود. عوامل اصلی پوسیدگی خشک در استان‌های مورد بررسی گونه‌های F. oxysporum، F. sambucinumو F. solani بوده و F. equisetiدر اردبیل، و F. acuminatumدر همدان دارای اهمیت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fusarium species causing dry rot of potatoes in Ardabil, Tehran and Hamedan Provinces

نویسندگان [English]

  • K. SHARIFI 1
  • R. ZARE 1
  • H. R. ZAMANI ZADEH 2
  • A. ARJMANDIAN 3
چکیده [English]

To study Fusarium species associated with potato dry rot during October 2001-April 2002, samples from stored potatoes were collected from Ardabil, Tehran and Hamedan provinces. Decayed segments were cultured on potato dextrose agar. Species were identified based on morphological characters. A total of 208 isolates obtained belonging to Fusarium acuminatum, F. culmorum, F. equiseti, F. lateritium, F. oxysporum, F. sambucinum, F. solani, F. reticulatum and F. verticillioides. This is the first report of F. culmorum and F. reticulatum as the causal agent of potato dry rot in Iran. The prevalence of isolated species in descending order for Ardabil Province was F. equiseti, F. sambucinum, F. oxysporum, F. solani, F. culmorum, F. lateritium and F. verticillioides; for Tehran Province was F. oxysporum, F. solani, F. equiseti, F. sambucinum and F. reticulatum and for Hamadan Province was F. sambucinum, F. acuminatum, F. solani, F. oxysporum, F. equiseti and F. reticulatum. A conidial suspension (1×104 conidia/ml) for each isolate was inoculated on potato tubers. Isolates of F. solani were the most pathogenic while those of F. reticulatum had the lowest pathogenicity. F. sambucinum, F. oxysporum and F. solani were the most pathogenic species in all three provinces, whereas F. equiseti and F. acuminatum, were respectively important in Ardabil and Hamedan Provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fusarium
  • tuber dry rot
  • Iran
  • pathogenicity