با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

"آفات و بیماری‌های گیاهی" اولین نشریه در زمینه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی است که از سال 1325 به‌طور منظم منتشر می‌شود. این نشریه در ابتدا به زبان فرانسوی با نام "Entomologie et Phytopathologie Appliquees" هر دو سال یکبار منتشر می‌شد و در مرکز داده‌های بین المللی کشاورزی و علوم زیستی (CABI) نمایه می‌شود. آفات و بیماری‌های گیاهی، نشریه پیشگامی است که به‌صورت دوفصلنلمه آرشیو شده و از 70 سال پیش در ایران در زمینه آفات و بیماری‌های گیاهی منتشر می‌شود.
هدف این نشریه ارتقای دانش گیاهپزشکی از طریق انتشار آخرین نتایج به‌دست‌آمده از تحقیقات می‌باشد. هم‌چنین از مقالات تحقیقاتی با کیفیت بالا تمامی مشارکت‌کنندگان در سراسر جهان استقبال می کند. تمامی مقالات به روش داوری همتا دو‌سو ناشناس مورد بررسی قرار می‌گیرند و در روند داوری نهایی از نرم‌افزار تشخیصی سرقت ادبی همیاب برای تشخیص اصالت مقالات بهره می‌گیرد.

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

  • مقاله کامل
  • مقاله کوتاه
  • گزارش کوتاه


ویژگی‌های نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور (IRIPP)

مدیر مسئول: شهرام نعیمی

سردبیر: منصوره میرابوالفتحی 

مدیر داخلی: مکامه مهدوی امیری 

دوره انتشار:  دوفصلنامه 

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

نوع داوری: داوری همتا دوسو ناشناس

نرم‌افزار مشابهت‌یاب: همیاب

هزینههای پردازش مقاله: رایگان

شماره و تاریخ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 124/5253 مورخ 1372/07/19

شماره و تاریخ مجوز وزارت علوم، تحققیقات و فناوری: 204618/3/18 مورخ 1391/10/24

سیاستهای دسترسی باز"آفات و بیماری‌های گیاهی" به عنوان یک نشریه الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود، بنابراین همه مقالات بلافاصله پس از بررسی فرآیند و پذیرش بدون هزینه برای خواندن، توزیع و/یا استفاده مجدد به صورت آنلاین در دسترس هستند . نشریه آفات و بیماریهای گیاهی تحت شرایط و معیارهای مجوز   Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0) منتشر می شود.

قانون کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد نشریه به نگارندگان مقالات اجازه می‌دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند. اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط آن که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

 

 


نشریه "آفات و بیماری‌های گیاهی" به عضویت کمیته بین المللی اخلاق در انتشارات (COPE) در نیامده است اما پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و از اصول آن پیروی می‌کند.

 

آدرس تماس نشریه  آفات و بیماریهای گیاهی

وبسایت نشریه: https://jaenph.areeo.ac.ir 

نشانی پست الکترونیک: apenph@iripp.ir, apenph@yahoo.com

ایمیل مدیر مسئول: sh.naeimi@areeo.ac.ir

ایمیل سردبیرmmirab2000@yahoo.com

ایمیل مدیر اجراییmekameh_mahdavi@yahoo.com

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک)، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، دفتر نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی- صندوق پستی: 1454-19395