درباره نشریه

نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی اولین نشریه گیاه‌پزشکی کشور است که از سال 1325 در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور تا کنون به طور منظم با درجه علمی پژوهشی به چاپ می‌رسد.

این نشریه نتایج حاصل از تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته را در قالب مقالات کامل، کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی که قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگری ارسال نشده باشد بررسی و چاپ می‌کند. 

 

 

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

 

ISSN: 1026-5007

 

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

زبان: فارسی (با چکیده انگلیسی) و انگلیسی (با چکیده فارسی)