درباره نشریه

این مجله اولین مجله در زمینه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی است که از سال 1946 به طور منظم منتشر می شود. این مجله در ابتدا به زبان فرانسوی با نام "Entomologie et Phytopathologie Appliquees" هر دو سال یکبار منتشر می‌شد و در مرکز داده‌های بین المللی کشاورزی و علوم زیستی (CABI) نمایه می‌شود. مجله آفات و بیماری های گیاهی، مجله پیشگامی است که به‌صورت دوفصلنلمه آرشیو شده و از 70 سال پیش در ایران در زمینه آفات و بیماری‌های گیاهی منتشر می شود. هدف مجله ارتقای دانش گیاهپزشکی از طریق انتشار آخرین نتایج به دست آمده از تحقیقات می‌باشد. همچنین از مقالات تحقیقاتی با کیفیت بالا تمامی مشارکت کنندگان در سراسر جهان استقبال می کند.

کلیه مقالات تحت یک روش بررسی یکسان (دوسویه کور) قرار دارند.

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

• مقاله کامل

• مقاله کوتاه

• گزارش کوتاه

دوره انتشار: مجله آفات و بیماری های گیاهی به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

مدیر مسئول: حسین رنجبر اقدم (استاد)

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور (IRIPP)

سردبیر: منصوره میرابوالفتحی (استاد)

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور (IRIPP)

مدیر داخلی: مکامه مهدوی امیری (دکترا)

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک)، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، دفتر نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی صندوق پستی: 1454-19395

نشانی الکترونیک: apenph@iripp.ir, apenph@yahoo.com

تارنما: https://jaenph.areeo.ac.ir 

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور (IRIPP)

دسترسی: آزاد

- مجله به نگارندگان مقالات اجازه می دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند.

مجوز استفاده از مقاله توسط مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) کنترل می‌شود که درسایت (/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) نمایش داده شده است.