اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، دکتر حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

www.iripp.ir
hrap1388gmail.com
0000-0001-5603-6924

سردبیر

دکتر منصوره میر ابوالفتحی

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

www.iripp.ir
mmirab2000yahoo.com
22403012-16 21 98+
0000-0002-8318-9050

h-index: 15  

مدیر داخلی

دکتر مکامه مهدوی امیری

بیماری شناسی گیاهی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

www.iripp.ir
mekameh_mahdaviyahoo.com
22403012-16 21 98+

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی آهون منش

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

agri.iut.ac.ir
aliahooncc.iut.ac.ir
+989133293026
0000-0001-7685-0181

h-index: 12  

دکتر محمد علی باغستانی

علوم علف‌های هرز استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

www.iripp.ir
baghestani40hotmail.com
+982122403012-16
0000-0002-3215-6988

h-index: 10  

دکتر رسول زارع

قارچشناسی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

www.iripp.ir
simplicilliumyahoo.com
+982122403012-16
0000-0002-5931-4560

h-index: 22  

دکتر عزیز خرازی پاکدل

حشره‌شناسی کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir
pakdelut.ac.ir

دکتر خلیل طالبی جهرمی

سم شناسی استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir
khtalebijgmail.com
+989123634001
0000-0001-5621-2801

h-index: 13  

دکتر احمد خیری

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir
ahmadkheiriyahoo.com

دکتر مهران غزوی

حشره‌شناسی کشاورزی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

www.iripp.ir
mehr729yahoo.com
+98 21 22403012-16
0000-0003-2503-3135

h-index: 7  

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

علوم علف‌های هرز استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir
hrahimianhotmail.com
+989123454308
0000-0002-0648-7062

h-index: 10  

دکتر ابراهیم ابراهیمی

رده بندی حشرات استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

www.iripp.ir
eebrahimiyahoo.com
09121930644
0000-0002-0970-1394

h-index: 15  

استاد در زمینه تاکسونومی زنبورها

دکتر حسین جعفری

Plant pathogen interaction موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

www.iripp.ir
hjafaryirgmail.com
09124425017
0000-0002-2053-6932

h-index: 10  

دکتر مجید پدرام

نماتولوژی دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir
majid.pedrammodares.ac.ir
021-48292266
0001-7640-507X

h-index: 12  

دکتر اورنگ کاوسی

حشره شناسی کشاورزی دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

www.znu.ac.ir/members/kavousi-aurang/en
akavousiznu.ac.ir
024-33052303
0000-0001-9069-6600

h-index: 10  

دکتر مهدی ارزانلو

بیماری‌شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

agricultur.tabrizu.ac.ir
arzanloutabrizu.ac.ir
+989141654318
0000-0001-6159-3629

h-index: 18  

دکتر شهزاد ایرانی‌پور

اکولوژی حشرات گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

agricultur.tabrizu.ac.ir
shiranipourtabrizu.ac.ir
0098 413 339 2034
0000-0002-1987-4758

h-index: 7  

دکتر مجتبی محمدی

بیماری شناسی گیاهی محقق در بخش تحقیقاتی USDA -APHIS آمریکا

mojtabamohammadi007yahoo.com

مدیر اجرایی

مریم اعتضادالسلطنه

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

apenphyahoo.com
021-22403012-6(8208)