با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی آهون منش استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

بیماری‌شناسی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی باغستانی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

علوم علف‌های هرز

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول زارع استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

قارچشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزیز خرازی پاکدل استاد، دانشگاه تهران

حشره‌شناسی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل طالبی جهرمی استاد، دانشگاه تهران

سم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد خیری استاد، دانشگاه تهران

بیماری‌شناسی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران غزوی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

حشره‌شناسی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رحیمیان مشهدی استاد، دانشگاه تهران

علوم علف‌های هرز

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم ابراهیمی استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

رده بندی حشرات

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین جعفری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

Plant pathogen interaction

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید پدرام دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نماتولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اورنگ کاوسی دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

حشره شناسی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی ارزانلو گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

بیماری‌شناسی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهزاد ایرانی‌پور گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اکولوژی حشرات

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی محمدی محقق در بخش تحقیقاتی USDA -APHIS آمریکا

بیماری شناسی گیاهی

  • mojtabamohammadi007yahoo.com