اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، دکتر حسین رنجبر اقدم

بوم شناسی حشرات و مهار زیستی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

hrap1388gmail.com
0000-0001-5603-6924

سردبیر

دکتر منصوره میر ابوالفتحی

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

mmirab2000yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی آهون منش

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

aliahooncc.iut.ac.ir

دکتر محمد علی باغستانی

علوم علف‌های هرز استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

baghestani40hotmail.com

دکتر رسول زارع

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

simplicilliumyahoo.com

دکتر عزیز خرازی پاکدل

حشره‌شناسی کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

pakdelut.ac.ir

دکتر خلیل طالبی جهرمی

حشره‌شناسی کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

khtalebijgmail.com

دکتر احمد خیری

بیماری‌شناسی گیاهی استاد، دانشگاه تهران

ahmadkheiriyahoo.com

دکتر مهران غزوی

حشره‌شناسی کشاورزی دانشیار، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

mehr729yahoo.com

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

علوم علف‌های هرز استاد، دانشگاه تهران

hrahimianhotmail.com

دکتر ابراهیم ابراهیمی

حشره شناسی کشاورزی استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

eebrahimiyahoo.com
09121930644


استاد در زمینه تاکسونومی زنبورها

دکتر حسین جعفری

بیماری شناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

hjafaryirgmail.com
09124425017
16052922700

h-index: 8  

دکتر مجید پدرام

بیماری‌شناسی گیاهی دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

majid.pedrammodares.ac.ir
021-48292266
0001-7640-507X

دکتر اورنگ کاوسی

حشره شناسی کشاورزی دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

www.znu.ac.ir/members/kavousi-aurang/en
akavousiznu.ac.ir
024-33052303
0000-0001-9069-6600

دکتر مهدی ارزانلو

بیماری‌شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

arzanloutabrizu.ac.ir
0000-0001-6159-3629

شهزاد ایرانی‌پور

گیاه‌پزشکی گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

shiranipourtabrizu.ac.ir
0098 413 339 2034
0000-0002-1987-4758

مدیر داخلی

مریم اعتضادالسلطنه

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

apenphyahoo.com
021-22403012-6(8208)