اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است. این نشریه که در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به چاپ می‌رسد، از سال 1325 تا کنون به مدت 67 سال است که بطور منظم مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی را منتشر می کند و بدون شک نقش موثری در ترویج این علم داشته است.

هدف اصلی این نشریه ارائه آخرین نتایج تحقیقات گیاهپزشکی در ایران است و همه مقالات پس از داوری اولیه توسط اساتید محترم دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی مورد داوری و ارزیابی دقیق قرار می گیرند و نهایتاً اتخاذ تصمیم در مورد چاپ توسط هیئت تحریریه محترم مجله که مرکب از اساتید پیشکسوت و بنام در گرایش‌های مختلف این علم هستند، صورت  می‌گیرد. امید است انتشار نتایج تحقیقات روز گیاهپزشکی در ایران راهگشای مسیر حل مشکلات آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز با قریب 30% خسارت در مزارع و باغات در راستای کشاورزی پایدار، امنیت و سلامت غذای مردم این سرزمین باشد.

 فیلدهای مجله عبارتند از:

پاتوژن‌های گیاهی قارچی

پاتوژن‌های گیاهی پروکاریوتی

ویروس‌ها

نماتدها

تعامل عوامل میکروبی گیاهی

اکولوژی حشرات

مدیریت تلفیقی آفات

فیزیولوژی حشرات، بیولوژی مولکولی و بیوشیمی پاتوژن‌ها و آفات گیاهی

کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری‌ها

مایکوتوکسین ها

باقیمانده آفت‌کش ها در تولید محصولات زراعی

نسخه‌های پیش‌نویس مقالات ارسال شده به مجله تحت روش بازبینی دوسویه کور یکسانی که توسط هیئت تحریریه انجام می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجله همچنین از مقالات مرتبط با پیشرفت‌های اخیر در زمینه آسیب شناسی گیاهی و حشره شناسی استقبال می‌کند.