با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

مقالاتی که طبق فرمت نشریه علمی آفات و بیماری‌های گیاهی تهیه و ارسال شده باشند، ظرف مدت یکماه توسط سردبیر بررسی و در صورت تایید مقدماتی، به داوران متخصص ارسال خواهند شد. در صورت تایید کلی و پیشنهاد انجام اصلاحات جزیی از طرف داوران محترم، مقاله برای اعمال اصلاحات لازم به مسئول مکاتبه عودت خواهد شد که در این صورت لازم است ظرف مدت 15 روز نسخه نهایی تهیه و به دبیرخانه نشریه عودت گردد. در صورت تقاضای انجام اصلاحات اساسی، مسئول محترم مکاتبه بایستی حداکثر ظرف یکماه فایل نهایی مقاله را تهیه و ارسال نماید. در صورت عدم تایید مقاله، در صورت تمایل، مسئول مکاتبه میتواند همراه با ادله کافی و یا ارایه مستندات لازم تقاضای تجدید نظر نماید. در این صورت موضوع در جلسه بعدی هیات تحریریه مطرح و پاسخ لازم متعاقبا توسط دبیر نشریه به وی اعلام خواهد شد. با توجه به فرآیند بررسی مقالات (چارت زیر) و دوفصلنامه بودن نشریه، مدت زمان بررسی مقاله تا انتشار، بسته به زبان مقاله و انتشار آن، به طور تقریب بین 3 تا 6 ماه متغیر می باشد.

- موارد فوق، با رعایت کامل حصول اطمینان از صحت مالکیت مقالات مشروط به عدم تشابه با دیگر مقالات توسط مدیریت نشریه صورت می گیرد.