با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

برای بررسی تمام مقالات ارسالی به نشریه «آفات و بیماری‌های گیاهی» در راستای حفظ استانداردهای کیفیت‌، بهبود عملکرد و تأمین اعتبار از روش داوری تخصصی دوسو ناشناس (Double Blind) استفاده می‌شود. این نشریه  امکان دسترسی به همه مقالات بایگانی شده را از طریق آرشیو نشریه (https://jaenph.areeo.ac.ir/browse?_action=issue&lang=en&lang=fa) فراهم می‌کند. تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY 4.0) منتشر می‌شود. تحت مجوز دسترسی آزاد نشریه به نگارندگان مقالات اجازه می‌دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند. اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد، چاپ مجدد و کپی کند به شرط آن که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.