با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 85 (1396)

شماره 2

در این جلد یک مقاله‌ی کوتاه انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (5 صفحه)

شماره 1

در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18صفحه)

دوره 84 (1395)

شماره 2

در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (31 صفحه)

دوره 83 (1394)

شماره 2

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (10 صفحه)

شماره 1

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (11 صفحه)

دوره 82 (1393)

شماره 2

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (8 صفحه)

شماره 1

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (11 صفحه)

دوره 81 (1392)

شماره 2

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (6 صفحه)

شماره 1

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (10 صفحه)

دوره 80 (1391)

شماره 2

در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (31 صفحه)

شماره 1

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (8 صفحه)

دوره 79 (1390)

شماره 2

در این جلد 3 مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (35 صفحه)

دوره 78 (1389)

شماره 1

در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (34 صفحه)

دوره 77 (1388)

شماره 2

در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (48 صفحه)

شماره 1

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (14 صفحه)

ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها

در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18 صفحه)

دوره 76 (1387)

شماره 2

در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (28 صفحه)

دوره 75 (1386)

شماره 2

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات در ادامه‌ی مقاله‌ی انگلیسی شماره گذاری شدند (45صفحه)

شماره 1

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (42صفحه)

دوره 74 (1385)

شماره 2

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (31صفحه)

شماره 1

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (53صفحه)

دوره 73 (1384)

شماره 2

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (46صفحه)

شماره 1

در این جلد چکیده‌های انگلیسی و رفرنس‌های مقالات جداگانه شماره گذاری شدند (38صفحه)