دوره و شماره: دوره 77، شماره 1 - شماره پیاپی 88، شهریور 1388، صفحه 1-168 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (14 صفحه)) 
بررسی مقدماتی تأثیرات ضد قارچی عصاره بریوفیت‌‌ها

صفحه 1-22

سعید شیرزادیان؛ همایون افشاری آزاد؛ جواد خلقانی


ارزیابی سه جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis و اثر دماهای مختلف روی جوانه‌زنی و رشد میسلیوم آن‌ها

صفحه 151-168

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ جمشید حیاتی؛ سید محمد سعید مصدق؛ پرستو نیکبخت


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (48 صفحه)
در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (14 صفحه)
در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18 صفحه)