داوران

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 89، شماره یک و دو، سال 1400

نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی     Publon   نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی    Publon
خلیلی طالبی جهرمی  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران     علیرضا احمدی مرکز تحقیقات گیاه‌پزشکی خوزستان S-7711-2016
هلن عالی‌پناه  بخش رده بندی حشرات موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور N-8713-2017   مسعود اربابی بخش جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور V-3046-2017
مهران غزوی بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور G-7642-2017   علی اسکندری  دانشگاه زنجان  
شهرام فرخی  بخش کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور M-2704-2017   آرمان آوند فقیه  بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور L-6118-2017
اکبر کارگر بیده  دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز     علی آهون منش دانشگاه صنعتی اصفهان  
روح‌اله کرمی اسبو  بخش بیماریهای گیاهان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور F-5768-2011   محمدرضا باقری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان N-6293-2017
علی اکبر کیهانیان  بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور B-8491-2017   ولی‌اله بنی‌عامری بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور C-4770-2017
امیر محسنی امین  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان N-3214-2017   بهرام تفقدی‌نیا  سازمان پژوهش‌ها Z-1989-2018
کاظم محمدپور  بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-2730-2016   محمدولی تقدسی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان زنجان  
علی محمدی‌پور  بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     نجمه ابراهیمی  بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور Z-1989-2018
هادی مصلی‌نژاد  بخش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     رضا جهانی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی AAH-7348-2021
عارف معروف  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  استان زنجان M-8249-2017   حمیدرضا حاجی‌قنبر  دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
نرگس معماری‌زاده  بخش تحقیقات آفت کشها موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     مجید حسنی مقدم  گروه تحقیقات توسعه‌ای و اقتصادی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور J-9515-2017
مهناز میرزایی  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی     احمد حیدری  بخش تحقیقات آفت‌کشها موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور  
فهیمه نظری  بخش بیماریهای گیاهان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور U-7438-2019   بابک حیدری علیزاده  بخش تحقیقات آفت‌کشها موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور N-5703-2017
علیرضا نعمتی  دانشگاه شهرکرد     مریم خضری  بخش بیماریهای گیاهان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور AAR-2852-2020
قدیر نوری قنبلانی دانشگاه اردبیل      فرشاد رخشنده رو  دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران  
زریر سعیدی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری I-7632-2017   جبرائیل رزمجو  دانشگاه محقق اردبیلی  
عزیز شیخی گرجان  موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، آزمایشگاه کرج I-5168-2017   عباسعلی روانلو  مرکز تحقیقات آذزبایجان غربی ارومیه D-3988-2017
             

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 88، شماره‌های یک و دو، سال 1399

نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی Publon   نام و نام خانوادگی وابستکی سازمانی Publon
رحیم احمد وند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر AAW-6224-2021   ضیاءالدین بنی‌هاشمی دانشگاه شیراز، گرروه گیاه پزشکی  
محمد رضا اصلاحی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان     فریدون پاداشت دهکایی موسسه تحقیقات برنج کشور  
معصومه مقدم موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     بهرام تفقدی‌نیا گروه پژوهشی تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار  
محمد علی باغستانی  بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور AAA-1019-2020   زهرا تنهامعافی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-2888-2016
ولی‌اله تقدسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     نادرحسن‌زاده راستگاری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
جلال جلالی سندی دانشگاه گیلان     علی حسینی قرالری بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-2140-2016
رضا دیهیم‌فرد گروه کشاورزی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی     مریم خضری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور AAR-2852-2020
حجت ربانی نسب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان A-1243-2017   حسین رنجبر اقدم موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-5887-2016
حمیدرحیمیان مشهدی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران     زریر سعیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری I-7632-2017
عباسعلی روانلو امور پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور     شهرام شاهرخی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور  
اسکندر زند بخش علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور     کسری شریفی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، آزمایشگاه کرج B-9353-2017
حمید رضا ساسان‌فرد بخش علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور L-9782-2017    داریوش شهریاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران P-5945-2017
منصوره‌میرابوالفتحی بخش بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     مهیارشیخ‌الاسلامی آل‌آقا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه W-4741-2017
شهرام شاهرخی بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-2177-2016   ابراهیم صداقتی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان  
کامران مهدیان دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر     داریوش صفایی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه  
جلال شیرازی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور     خلیل طالبی جهرمی گروه حشره شناسی دانشگاه تهران  
بتول صمدانی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-5281-2016   حسین عظیمی بخش تحقیقات بیماری های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور T-3014-2017
خلیل طالبی جهرمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج     مهران غزوی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور G-7642-2017
ابوالقاسم قاسمی بخش تحقیقات بیماریهای گیاهان، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور L-3015-2017   حسین فرازمند موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور O-1293-2016
علی اکبر کیهانیان بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور B-8491-2017   منصور کریمی جشنی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
هادی مصلی‌نژاد بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-5119-2016   جعفر محقق نیشابوری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور  
شهاب منظری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور S-5355-2016   علی محمدی‌پور موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور  
فهیمه نظری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور U-7438-2019   محمد مرادی گروه فناوری و مدیریت تولید، موسسه تحقیقات علوم باغبانی U-7327-2017
شهرام نعیمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی      عارف معروف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان زنجان M-8249-2017
حسین نوری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور          
             

 

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 87، شماره دو، سال 1398

اکبر آهنگران، علی آهون منش، نجمه ابراهیمی، رویا ارباب تفتی، فرزاد افشاری، عبدالنبی باقری، فریدون پاداشت دهکایی، رضا پور رحیم، بهرام تفقدی‌نیا، محمد ولی تقدسی، نادر حسن‌زاده راستگاری، شهرام شاهرخی، کسری شریفی، علیرضا شعبانی‌نژاد، فاطمه شفقی، روح‌اله صابری ریسه، احد صحراگرد، ابراهیم صداقتی، محمدرضا صفرنژاد، بیتا عسگری، سیدرضا فانی، یعقوب فتحی‌پور، ابوالقاسم قاسمی، روح‌اله کرمی اسبو، منصور کریمی حسنی، رئوف کلیائی، منصوره میرابوالفتحی، فهمیه نظری

 

  بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 87، شماره یک، سال 1398

 دکتر شهرام آرمیده، دکتر سیروس آقاجانزاده، دکتر علی آهون منش، دکتر نجمه ایوبی، دکتر مونس بخشی، دکتر فریدون پاداشت دهکایی، دکتر رضا پوررحیم، دکتر محمد حاجی زاده، دکتر علی حسینی قرالری، دکتر غلام خداکرمیان، دکتر احمد خیری، دکتر اکبر دیزجی، دکتر حمیدرضا ساسان‌فر، دکتر آیت‌الله سعیدی‌زاده، دکتر کسری شریفی، دکتر عزیز شیخی گرجان، دکتر محمدرضا صفرنژاد، دکتر خلیل طالبی جهرمی، دکتر مهران غزوی، دکتر یعقوب فتحی‌پور، دکتر سارا قارونی، دکتر جواد کریم زاده اصفهانی، دکتر علی اکبر کیهانیان، مهندس محمدرضا ملک زاده، دکتر شهرام نعیمی

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 86، شماره دو، سال 1397

دکتر علی آهون منش، دکتر فرزاد افشاری، دکتر حسین براری، دکتر علی حسینی قرالری، دکتر مجید الداغی، دکتر سید علیرضا دلیلی، دکتر سید اسماعیل رضوی، دکتر محمد امین سمیع، دکتر مهیار شیخ‌‌الاسلامی آل آقا، دکتر جلال شیرازی، دکتر محمدرضا صفرنژاد، دکتر مهدی ضیاءالدینی، دکتر فاختک طلیعی، دکتر مهران غزوی، دکتر حسین فرازمند، دکتر شیرین فرزادفر، دکتر فریبا قادری، دکتر ابوالقاسم قاسمی، دکتر روح‌اله کرمی اسبو، دکتر محمدرضا لک،دکتر حسین مددی، دکتر علیرضا معرفت، دکتر عارف معروف، دکتر شهاب منظری، دکتر بیتا ناصری، دکتر فهیمه نظری

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 86، شماره یک، سال 1397

دکتر محمدعلی آقاجانی، دکتر اکبر آهنگران، دکتر علی آهون منش، دکتر مسعود امیرمعافی، دکتر نجمه ایوبی، دکتر مجید بصیرت، دکتر کاوه بنانج، دکتر زهرا تنهامعافی، دکتر کیانوش جعفری، دکتر محمد حاجیان شهری، دکتر مهدی حسن‌پور، دکتر اکبر دیزجی،‌ دکتر رضا دیهیم‌فرد، دکتر منوچهر رضابیگی، دکتر محمد رضوی،‌ دکتر محمدحسن روزی طلب، دکتر فروغ سنجریان، دکتر محمدابراهیم صحتی ثابت، دکتر محمدرضا صفرنژاد، دکتر معصومه ضیائی، دکتر خلیل طالبی جهرمی، دکتر محمدرضا عطاران، مهندس ابوالقاسم قاسمی، مهندس همایون کاظمی، دکتر روح‌اله کرمی اسبو، مهندس رئوف کلیائی، دکتر کاظم محمدپور، دکتر منصوره میرابوالفتحی، دکتر محسن یزدانیان