دوره و شماره: دوره 77، شماره 2 - شماره پیاپی 89، اسفند 1388، صفحه 1-164 (در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (48 صفحه)) 
بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی و معرفی بیوتیپ‌های جمعیت پیچک (Convolvulus arvensis) دماوند

صفحه 33-52

علی مهرآفرین؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدجواد میرهادی؛ محمدرضا لبافی


معرفی چند گونه tylenchid از استان کرمان

صفحه 95-118

آزاده قره‌خانی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگر بیده


بررسی فنولوژی علف‌هرز تلخه (Acroptilon repens) بر اساس درجه- روز رشد

صفحه 119-136

محمدتقی آل ابراهیم؛ فریبا میقانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد علی باغستانی


مطالعه مولکولی و بررسی عکس‌العمل کلون‌های نی به علف‌کش گلیفوسیت در ایران

صفحه 137-162

مرجان دیانت؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ حسن محمد علیزاده علیزاده؛ محمدرضا نقوی؛ حمید رحیمیان مشهدی


اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید مینوز صنوبر از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 163-164

محمدرضا زرگران؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ ولی بخشعلی ساعتلو


مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری


شماره‌های پیشین نشریه

در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (48 صفحه)
در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (14 صفحه)
در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18 صفحه)