دوره و شماره: دوره 77، شماره 2 - شماره پیاپی 89، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-164 (در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (48 صفحه)) 
3. بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی و معرفی بیوتیپ‌های جمعیت پیچک (Convolvulus arvensis) دماوند

صفحه 33-52

علی مهرآفرین؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدجواد میرهادی؛ محمدرضا لبافی


6. معرفی چند گونه tylenchid از استان کرمان

صفحه 95-118

آزاده قره‌خانی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگر بیده


7. بررسی فنولوژی علف‌هرز تلخه (Acroptilon repens) بر اساس درجه- روز رشد

صفحه 119-136

محمدتقی آل ابراهیم؛ فریبا میقانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد علی باغستانی


8. مطالعه مولکولی و بررسی عکس‌العمل کلون‌های نی به علف‌کش گلیفوسیت در ایران

صفحه 137-162

مرجان دیانت؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ حسن محمد علیزاده علیزاده؛ محمدرضا نقوی؛ حمید رحیمیان مشهدی


9. اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید مینوز صنوبر از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 163-164

محمدرضا زرگران؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ ولی بخشعلی ساعتلو


10. مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری