مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی، تهران، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زنجرک سبز، Empoasca decipiens Paoli (Hem.: Cicadellidae) یکی از آفات چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) در ایران است. در این تحقیق، جدول زندگی، تولید‌مثل و پارامترهای رشد جمعیت E. decipiens روی چهار رقم چغندر‌قند شامل شیرین، رسول، PP8 و IC مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در اتاقک رشد تحت دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 50-60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نسبت بقا در زمان ظهور حشرات کامل روی ارقام شیرین، رسول، PP8 و IC به ترتیب 78/0، 81/0، 78/0 و 76/0 تعیین شد. امید به زندگی حشرات کامل در اولین روز ظهور روی ارقام فوق به ترتیب 75/13، 89/14، 46/14 و 72/15 روز بدست آمد. بیشترین میزان باروری ناخالص و خالص به ترتیب روی IC و شیرین مشاهده شد. نرخ ناخالص تولید‌مثل روی ارقام شیرین، رسول، PP8 و IC به ترتیب 03/22، 07/20، 06/22 و 31/22 نتاج ماده به ماده در هر نسل تعیین شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت بین 099/0 تا 104/0 ((day-1 به ترتیب روی ارقام شیرین و IC متغیر بود. پارامترهای رشد جمعیت روی ارقام مختلف چغندر‌قند به روش جک نایف برآورد شد: طول هر نسل 14/29تا 75/31 روز، نرخ تولید مثل خالص 07/20 تا 31/22 ماده به ماده در هر نسل، مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت 62/6 تا 01/7 روز و نرخ متناهی افزایش جمعیت 103/1 تا 11/1 نتاج ماده در هر ماده در هر روز. نتایج این تحقیق اطلاعات مهمی را در مورد پارامترهای دموگرافیک زنجرک سبز روی ارقام مختلف چغندر‌قند فراهم نمود. این اطلاعات می‌تواند به تشخیص و ردیابی آلودگی آفت، انتخاب و اصلاح نژاد ارقام کمک نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic study of the green leafhopper, Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on four sugar beet cultivars (Article in English)

نویسندگان [English]

  • A. A. TALEBI 1
  • A. IZADPANAH 1
  • S. MOHARRAMIPOUR 1
  • Y. FATHIPOUR 1
  • B. NASERI 2
چکیده [English]

The green leafhopper, Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) is one of pests of sugar beet, Beta vulgaris L. in Iran. In this research, life table, reproduction and population growth parameters of E. decipiens were studied on four sugar beet cultivars: Shirin, Rasool, PP8 and IC. The experiments were conducted in a growth chamber at temperature of 25±1ºC, 50-60% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h. The survival rate of individuals developed into adults from the initial cohort stage was estimated 0.78, 0.81, 0.78, and 0.76 on Shirin, Rasool, PP8 and IC, respectively. The life expectancy was 13.75, 14.89, 14.46 and 15.72 days, respectively at the first day of adult emergence. The highest gross and net fecundity rates were on IC and Shirin, respectively. Gross reproduction rate were 22.03, 20.07, 22.06 and 22.31 female per female per generation, on Shirin, Rasool, PP8 and IC, respectively. Intrinsic rate of increase (rm) were 0.099 and 0.104 (day-1) on Shirin and IC, respectively. The mean generation time (T), net reproduction rate (R0), doubling time (DT) and finite rate of increase (λ) on these cultivars were estimated by Jackknife method: 29.14-31.75 days, 20.07-22.31 female per female per generation, 6.62-7.01 days, and 1.103-1.110 offspring per female per day, respectively. These results provide important information for demographic parameters of the green leafhopper on different sugar beet cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empoasca decipiens
  • life table
  • Reproduction
  • population growth
  • sugar beet cultivars