ارزیابی بیماری‌زایی و عصاره کشت قارچ‌ها روی Heterodera schachtii در شرایط آزمایشگاهی (مقاله‌ی انگلیسی)

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌‌شناسی گیاهی، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران،‌ ایران

2 بخش تحقیقات نماتد‌شناسی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران 19395، ایران

چکیده

بیماری‌زایی 4 جدایه متعلق به سه گونه قارچ جدا شده از Heterodera schachtiiعلیه سیست و ماده‌های شیری بر روی آب آگار و اثرات کشندگی پالیده‌های (عصاره) آن‌ها روی لاروهای سن دو نماتد مورد ارزیابی قرار گرفت. این جدایه‌ها شامل Paecilomyces lilacinus (PL 8.1 and PL 25.4)،Cylindrocarpon destructans var. crassum  (CY) و Chaetomium murorum (CH) پس از سه هفته روی محیط آب آگار 8/ % در دمای °C20 با نفوذ به ماده‌ها و سیست‌ها به ترتیب 60، 36، 21 و 17% از تخم‌های درون آن‌ها را بیمار نمودند (P ≤ 0.01).
پالیده کشت جدایه‌ها سبب کاهش تحرک نماتدها بعد از 24 و 48 ساعت گردید. پالیده کشت PL 8.1 در محیط مایع مالت بعد از 24 و 48 ساعت 100% لاروهای نماتد را از بین برد و جدایه‌های PL 25.4، CYوCH  به ترتیب سبب مرگ و میر 25، 22 و 9% لاروها پس از گذشت 48 ساعت گردیدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro assessment of pathogenicity and culture filtrates of fungi against Heterodera schachtii (Article in English)

نویسندگان [English]

  • E. AYATOLLAHI 1
  • S. FATEMY 2
چکیده [English]

The pathogenicity of four isolates of three fungal species against females and cysts of Heterodera schachtii on water agar and the effects of fungal filtrates on motility of second-stage juveniles were examined. Rates of egg colonization by the fungi were measured after 3 weeks at 20 °C on 0.8% water agar. Fungi penetrated both females and cysts of which 60, 36, 21 and 17% of the eggs were infected by the two isolates of Paecilomyces lilacinus (PL 8.1 & PL 25.4), Cylindrocarpon destructans var. crassum and Chaetomium murorum, respectively. Filtrates of the fungi reduced mobility of the nematode J2 after 24 and 48 h incubation periods. Isolate 8.1 of P. lilacinus paralyzed 100% of the J2 after both 24 and 48 h incubation periods. After 48 h of incubation the extracts of isolate 25.4 of P. lilacinus, C. destructans var. crassum and C. murorum paralyzed 25, 22 and 9% of the J2, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaetomium murorum
  • Cylindrocarpon destructans var. crassum
  • Paecilomyces lilacinus
  • fungal filtrate
  • juvenile mobility
  • sugar beet cyst nematode