دوره و شماره: دوره 87، شماره 2 - شماره پیاپی 109، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-210 
2. پارامترهای رشد جمعیت Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقام مختلف کلزا

صفحه 167-171

بهرام ناصری؛ عاطفه مرتضوی ملکشاه؛ جبرائیل رزمجو؛ قدیر نوری قنبلانی؛ احسان برزویی؛ شروین برزین


7. بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

صفحه 227-240

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی


11. مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ‌های اندوفیت

صفحه 281-296

نرجس‌خاتون رامش؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضائی؛ خلیل‌بردی فتوحی‌فر


12. رفتار پراکنش زنبور در مزرعه برنج

صفحه 297-308

جلال شیرازی؛ مسعود امیرمعافی؛ همت دادپور؛ علی جوینده