دوره و شماره: دوره 87، شماره 2 - شماره پیاپی 109، اسفند 1398، صفحه 159-210 
پارامترهای رشد جمعیت Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقام مختلف کلزا

صفحه 167-171

10.22092/jaep.2019.124433.1255

بهرام ناصری؛ عاطفه مرتضوی ملکشاه؛ جبرائیل رزمجو؛ قدیر نوری قنبلانی؛ احسان برزویی؛ شروین برزین


بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان

صفحه 227-240

10.22092/jaep.2019.127197.1297

پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی


رفتار پراکنش زنبور در مزرعه برنج

صفحه 297-308

10.22092/jaep.2019.128473.1314

جلال شیرازی؛ مسعود امیرمعافی؛ همت دادپور؛ علی جوینده