دوره و شماره: دوره 87، شماره 1 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-138 
3. برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica

صفحه 27-38

10.22092/jaep.2018.121382.1220

سوسن توکلی؛ اکبر دیزجی؛ غلامحسین مصاحبی؛ نیایش شاه محمدی


13. مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکر

صفحه 1-12

10.22092/jaep.2019.122681.1240

فاطمه ثعلبی؛ محمود نظری؛ هدیه جعفری؛ علی شهریاری؛ آناهیتا رضایی