دوره و شماره: دوره 87، شماره 1 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-138 
3. برهمکنش زیر گروه های I و II ویروس موزاییک خیار (CMV) در Nicotiana rustica

صفحه 27-38

سوسن توکلی؛ اکبر دیزجی؛ غلامحسین مصاحبی؛ نیایش شاه محمدی


6. معرفی گونه‌های رده پادمان (Collembola) شهرکرمان به ‌همراه گزارش چند رکورد جدید برای فون ایران

صفحه 63-75

فاطمه عبدالعلیزاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد


10. اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

صفحه 117-128

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


13. مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکر

صفحه 1-12

فاطمه ثعلبی؛ محمود نظری؛ هدیه جعفری؛ علی شهریاری؛ آناهیتا رضایی