دوره و شماره: دوره 87، شماره 1 - شماره پیاپی 108، شهریور 1398، صفحه 1-138 
مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکر

صفحه 1-12

10.22092/jaep.2019.122681.1240

فاطمه ثعلبی؛ محمود نظری؛ هدیه جعفری؛ علی شهریاری؛ آناهیتا رضایی