ویژه‌‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی، مولکولی‌ و بیماری‌زایی گونه‌های جنس Colletotrichum جدا شده از سیب‌زمینی و پیاز در استان اصفهان

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 محقق بخش رستنیها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

س
سیب­زمینی و پیاز در منطقه فریدن استان اصفهان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بیماری خال سیاه یا آنتراکنوز از بیمارهای مهم این محصولات می­باشد. در این پژوهش، از مزارع سیب­ژمینی و پیاز مشکوک به بیماری خال سیاه مناطق : فریدن، داران، دامنه، چادگان، رزوه و آشجرد استان اصفهان نمونه‌برداری شد. نمونه­ها شامل بافت­های آلوده سیب‌زمینی (طوقه، ساقه، برگ و غده) و پیاز (برگ و فلس) بودند. ویژه‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی، مولکولی و بیماری‌زایی گونه­های جنس Colletotrichum به‌دست آمده بررسی شد. براساس ویژه‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی 170 جدایه مربوط به‌جنس Colletotrichum تشخیص داده شد. 120جدایه گونه  C. coccodesاز سیب­زمینی و 50 جدایه
C. circinansاز پیاز جدا شد. تعداد 35 جدایه از بین 170 جدایه مذکور به‌طور تصادفی انتخاب و محصول حاصل از تکثیر نواحی ITS آنها تعیین توالی شد. علائم بیماری در پیاز سفید پس از گذشت یک ماه از مایه‌زنی با جدایه‌های گونه  C. circinansمشاهده ­شد، اما مایه‌زنی جدایه­های گونه
C. coccodesجدا شده از سیب‌زمینی به بوته­های پیاز موجب بروز هیچ علائمی در آنها نشد. از طرف دیگر، مایه‌زنی جدایه­های گونه. C. coccodes در سیب‌زمینی موجب ایجاد علائم بیماری شد و بیماری‌زایی آن اثبات شد، اما جدایه‌های گونه C. circinansجدا شده از پیاز هیچ علائمی روی گیاه سیب‌زمینی ایجاد نکرد. نتایج حاصل از مایه­زنی تقاطعی این دو گونه روی سیب­زمینی و پیاز می­تواند در کنترل بیماری مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological, molecular and pathogenicity characteristics of Colletotrichum species associated with potato and onion in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Fariba Ghaderi 1
  • Atefeh Karbasi 2
  • Bahram Sharifnabi 3
  • Ali-Reza Javadi-Estahbanati 4
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Yasouj University, Iran
2 M. Sc. Graduate , Department of Plant Protection, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Researcher at Botany Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research,Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Potato and onion are the most important commercial crops in Iran especially Isfahan province. Anthracnose caused by several species of Colletotrichum spp. In order to identify and determine the possibility of cross contamination among pathogenic species of each host to another host, sampling was carried out from potato and onion fields in Faraydan, Daran, Damaneh, Chadegan and Ashgerd regions from Isfahan province. Morphological characteristics led to 170 isolates of Colletotrichum that 120 isolates belonged to C. coccodes from potato and 50 isolates belonged to C. circinans from onion. 35 isolates of those 170 isolates were selected to amiliphy DNA using specific primers for the ITS-rDNA region and sequencing.Pathogenicity test was conducted in greenhouse conditions. The results indicated the pathogenicity of  C. circinans on onion After 30 days, but  no symptoms were found on potato inoculated by thes isolates, while pathogenicity of  C. coccodes was confirmed on potato after 60 days and no any symptoms was found on onion plants. The results might have used to control anthracnose in potato and onion fields
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colletotrichum coccodes
  • PotatoColletotrichum coccodes
  • Colletotrichum circinans
  • Potato
  • Onion
  • Cross Inoculation
ABANG, M. M., S. WINTER, K. R. GREEN, P. HOFFMANN, H. D. MIGNOUNA and G. A. WOLF. 2002. Molecular identification of Colletotrichum gloeosporioides causing yam anthracnose in Nigeria. Plant Pathology, 51: 63-71.

ARZANLOU, M., M. BAKHSHI, K. KARAMI and M. TORBATI. 2015. Multigene phylogeny reveals three

 new records of Colletotrichum spp. and several new host records for the mycobiota of Iran. Journal of Plant Protection Research, 55:198-211.

BAILEY, J. A., C. NASH, L.W. MORGAN, R. J. O'CONNELL and D. O. TEBEET, 1996. Molecular taxonomy of Colletotrichum species causing anthracnose on the Malvaceae. Phytopathology, 86: 1076-1083.

BINAEIAN, M., K. SHARIFI and H.R. ZAMANIZADEH. 2011. Investigation on vegetative compatibility groups and pathogenicity of Colletotrichum coccodes, the causal agent of potato black dot in Iran. Iranian Journal of plant Pathology, 47: 31-46.

CANO, J., J. GUARRO and J. GENE. 2004. Molecular and morphological identification of Colletotrichum species of clinical interes. Journal of Clinical Microbiology, 6: 2450–2454.

CANNON, P. F., U. DAMM, P.R. JOHNSTON and B.S. WEIR. 2012. Colletotrichum – current status and future directions. Studies in Mycology 73: 181-123.

DAMM, U., J. H. C., WOUDENBERG, P. F. CANNON and P.W. CROUS. 2009. Colletotrichum species with curved conidia from herbaceous hosts. Fungal Diversity, 39: 45-87.

EBENEBE, A. C. 1980. Onion twister disease caused by Glomerella cingulata in northern Nigeria. PlantDisease, 64:1030-1032.

ERSHAD, D. 2009. Fungi of Iran. Iranian Research Institute of Plant Protection, 539Pp.

FAGAN, H. J. 1984. Postbloom fruit drop of citrus in Belize: I. Disease epidemiology. Turrialba. 34: 173-177.

FAGBOLA, O. and M. M. ABANG. 2004. Colletotrichum circinans and Colletotrichum coccodes can be distinguished by DGGE analysis of PCR amplified 18S rDNA fragments. African Journal of Biotechnology, 3: 195-198.

FAOSTAT database. 2013. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: http://faostat.fao.org

FAZLI, M., G. KHODAKARAMIAN, D. ZAFARI and A. BAGHERI. 2012. Interactions between Colletotrichum coccodes and Ralstonia solanacearum on three potato cultivars. Iranian Journal of Plant Pathology, 48: 85-102.

GRAND, L. F. 1985. North Carolina plant disease index. Technical Bulletin, North Carolina Agricultural Research, 240: 1-157.

HAY, F. S., D. STRICKLAND, E. MALONEY, C. HOEPTING and S. J. PETHYBRIDGE. 2016. Anthracnose of onion caused by Colletotrichum coccodes in New York. Plant Disease, 100: 2171.

HOOKER, W. J. 1986. Compendium of potato diseases. American phytopathological Society. 125 pp.

HYDE, K. D., L. CAI, E. H. C. MCKENZIE, Y. L. YANG, J. Z. ZHANG and H. PRIHASTUTI. 2009a. Colletotrichum: a catalogue of confusion. Fungal Diversity, 39: 1-17.

HYDE, K. D., L. CAI, P. F. CANNON, J.A. CROUCH, P. W. CROUS, U. DAMM, P. H. GOODWIN, H. CHEN, P. R. JOHNSTON, E. B. G. JONES, Z. Y. LIU, E. H. C. MCKENZIE, J. MORIWAKI, P. NOIREUNG, S. R. PENNYCOOK, L. H. PFENNING, H. PRIHASTUTI, T. SATO, R. G. SHIVAS, Y. P. TAN, P. W. J. TAYLOR, B. S. WEIR, Y. L. YANG and J. Z. ZHANG. 2009b. Colletotrichum – names in current use. Fungal Diversity, 39: 147-182.

JOHNSTON, D. A., L. M. CARRIS and J. D. ROGERS. 1997. Morphological and molecular characterization of Colletotrichum nymphaeae and Colletotrichum nupharicola sp.nov. on water-lilis (Nymphaea and Nuphar). Mycological Research, 101: 641-649.

KATOH, K. and D. M. STANDLEY. 2013. MAFFT multiple sequence alignment software. Version 7: improvements in performance and usability. Molecular Biology and Evolution, 30: 772–780.

KIMURA, M. 1980. A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. Molecular Biology and Evolution, 16: 111–120.

KIEHR, M., R. DELHEY and A. AZPILICUETA. 2012. Smudge and other diseases of onion caused by Colletotrichum circinans, in southern Argentina. Journal of Experimental Botany,81: 161-164.

LEYLAIE, S., D. ZAFARI and S. BAGHER ABADI. 2014. First report of Colletotrichum circinans causing smudge on onion in Iran.New Disease Report, 30: 2.

LIU, F., K. D. HYDE and L. CAI. 2011. Neotypification of Colletotrichum coccodes, the causal agent of potato black dot disease and tomato anthracnose. Mycology2: 248– 254.

LUBBE, C. M., S. DENMAN, P. F. CANNON, J. Z. GROENEWALD, S. C. LAMPRECHT, and P. W. CROUS, 2004. Characterization of Colletotrichum species associated with diseases of Proteaceae. Mycologia, 96: 1268-1279.

NASR ESFAHANI, A. and A. MORTEZAVI BAK. 2004. Biological and cultural control of black dot disease of potato. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 8: 193-206.

NITZAN, N., CUMMINGS, T.F. and JOHNSON, D.A. 2008. Disease potential of soil- and tuberborne inocula of Colletotrichum coccodes and black dot severity on potato. Plant Disease 92: 1497-1502.

OKHVAT, M. 2006. Diseases of Sugarbeet and Potato. Noon publication, 196 Pp.

PHOTITA, W., P. W. J. TAYLOR, R. FORD, K. D. HYDE and S. LUMYONG. 2005. Morphological and molecular characterization of Colletotrichum species from herbaceous plants in Thailand. FungalDiversity, 18: 117-133.

RODRIGUEZ-SALAMANCA, L.M. and T. B. ENZENBACHER. 2012. First Report of Colletotrichum coccodes Causing Leaf and Neck Anthracnose on Onions (Allium cepa) in Michigan and the United State. Plant Disease, 96: 769.

SAOTOU, N. and M. NEI. 1987. The Neighbor-Joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution, 4: 406–425.

SHERRIFF, C., M. J. WHELAN, G. M. ARNOLD and J. A. BAILEY. 1995. rDNA sequence analysis confirms the distinction between Colletotrichum graminicola and C. sublineolum. Mycological Research, 99: 475-478.

 SUTTON, B. C. 1992. The Genus Glomerella and its anamorph Colletotrichum. pp. 1-23. In: Bailey J. A. and JEGER M. J. (eds.)."Colletotrichum: Biology, Pathology and Control. CAB International. p 1–26.

SUTTON, B. C.1968. The appressoria of Colletotrichum graminicola and C. falcatum. Canadian Journal of Botany, 46: 873-876.

STOYANOA, Z. B., R. M. RODEVA, I. KAROV, B. KOVACEVIK, V. I. MANOVA and R. G. GEORGIEVA. 2013. Morphological and molecular characterization of Colletotrichum coccodes isolated from pepper cultivated in Bulgaria and Macedonia. Journal of Natural Sciences124: 249-261.

TAMURA, K., DUDLEY, J., NEI, M. and S. KUMAR. 2007. Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) Software Version 4.0. Molecular Biology and Evolution, 24: 1596–1599.

WHITE T.J., T. BRUNS, S. LEE, and J. TAYLOR. 1990 Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: PCR Protocols: a guide to methods and applications. (Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ, eds). Academic Press, New York, USA: 315–322.

YANG, Y., Z. LIU, L. CAI and K.D. HYDE. 2012. New species and notes of Colletotrichum on daylilies (Hemerocallis spp.). Tropical Plant Pathology, 37: 165-174.