دوره و شماره: دوره 85، شماره 1 - شماره پیاپی 104، شهریور 1396، صفحه 1-128 (در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (18صفحه)) 
اولین گزارش زنبور Perilissus lutescens Hym.: Ichneumonidae, Ctenopelmatinae، برای ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 127-128

10.22092/jaep.2017.114592.1179

نگار بهره مند؛ محمد خیراندیش کشکوئی؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ ریجو جوسیلا