دوره و شماره: دوره 81، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 87-198 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (6 صفحه)) 
بررسی طیف علف‌کشی علف‌کش‌های قابل کاربرد در مزارع ذرت

صفحه 109-122

10.22092/jaep.2014.100369

محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ فرید لطفی ماوی؛ حکمت اسفندیاری؛ رضا پورآذر؛ ابراهیم ممنوعی


گونه‌های جنس Gonatocerus (Hym.: Mymaridae) در استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 143-152

10.22092/jaep.2014.100372

فرحناز حقایقی نصرتی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ حمید قاجاریه


پراکنش سویه‌های غیرتوکسین‌زای قارچ Aspergillus flavus در مناطق پسته‌کاری ایران

صفحه 179-190

10.22092/jaep.2014.100375

سیدرضا فانی؛ محمد مرادی؛ حمید رضا زمانی زاده؛ منصوره میرابوالفتحی؛ کلودیا پروبست