دوره و شماره: دوره 81، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-86 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (10 صفحه)) 
گونه‌های جنس (Hym.: Bethylidae)Epyris در استان آذربایجان شرقی

صفحه 61-72

10.22092/jaep.2013.100468

نارمیلا صمدی افشار؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ ابراهیم ابراهیمی