سمیت تدخینی و تماسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه حشره‏شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) مهم‎ترین آفت اقتصادی و مخرب ساختمان‏ها در استان خوزستان است که از کلیه مواد حاوی سلولز تغذیه می‎کند. با توجه به اهمیت استفاده از مواد سازگار با محیط زیست نظیر اسانس‏ها و عصاره‏های گیاهی با پتانسیل کاربرد در برنامه مدیریت تلفیقی آفات، در تحقیق حاضر سمیت تماسی و تدخینی اسانس اکالیپتوس در آزمون‏های تونل‎زنی و تدخینی روی موریانه
M. diversus مورد بررسی قرار گرفت. محدوده غلظت اسانس اکالیپتوس مورد استفاده در روش تونل‏زنی 3/0 تا 6/1% (گرم در میلی لیتر) و در روش تدخینی 7/0 تا 6/1% بود. نتایج نشان داد که اسانس مذکور در غلظت‎های به کار برده شده در روش تونل‏زنی به عنوان دورکننده عمل کرد و در غلظت‎های بالاتر از 7/0% علاوه بر اثر دورکنندگی، باعث افزایش مرگ و میر موریانه‏ها گردید. در روش تدخینی، غلظت‎های به کار برده شده منجر به مرگ و میر موریانه‏ها شد به طوری که با افزایش غلظت میزان مرگ و میر نیز افزایش یافت. با توجه به این نتایج می‎توان اسانس اکالیپتوس را به عنوان یک موریانه‎کش مؤثر پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fumigation and contact toxicity of eucalyptus essential oil (Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis) on Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

نویسندگان [English]

  • Elahe Shafiei Alavije 1
  • Behzad Habibpour 1
  • Saeid Moharramipour 2
  • arash Rasekh 1
چکیده [English]

Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) is the most economically destructive termite in buildings in Khuzestan province (Iran) that is fed by anything containing cellulose. Considering the importance of using environmentally friendly chemicals with applicable potential in integrated pest management programs such as essential oils and plant extracts, this study evaluated the contact and fumigation toxicity effects of Eucalyptus essential oil using tunneling and fumigation tests on M. diversus. Concentrations of the essential oil were 0.3 to 1.6% (g/ml) and 0.7 to 1.6% in tunneling method and fumigation methodes respectively. The results of tunneling method showed that essential oil could act as a repellent at given concentrations. It also increased the mortality of termites at concentrations higher than 0.7%. Concentrations used in fumigation tests resulted in mortality of termites, and a direct regression was found between concentration and mortality. The results suggest that the Eucalyptus oil might be an effective compound for inducing mortality against subterranean termites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eucalyptus essential oil
  • fumigation test
  • soil treatment
  • tunnel area
  • Microcerotermes diversus