دوره و شماره: دوره 78، شماره 2 - شماره پیاپی 91، اسفند 1389، صفحه 131-296 
ارزیابی مقاومت لاین‌های برنج ایرانی نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis

صفحه 131-152

سیده زهرا حسینی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ فرامرز علی نیا؛ ترانه اسکو


بازدارندگی سودوموناس‌های فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

صفحه 177-198

سعیده خلیقی؛ غلام خداکرمیان؛ زهرا تنهامعافی؛ سید عباس حسینی نژاد؛ ابوالقاسم قاسمی


مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

صفحه 275-288

محمدجواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی پور


گزارش گونه (Hym.: Chalcididae) Haltichella rufipes از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 294-296

مجتبی رجبی؛ سید مسعود مجدزاده؛ حسینعلی لطفعلی زاده