واکنش تابعی و تداخل مگس‌های سیرفید Episyrphus balteatus و Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae) با تغذیه از شته سبز هلو

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

واکنش تابعی و تداخل دو گونه مگس سیرفید شکارگر Episyrphus balteatus و
Scaeva albomaculata در شرایط آزمایشگاه با دمای 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی
10 ± 55 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از رگرسیون لجستیک مشخص گردید که واکنش تابعی هر دو گونه شکارگر از نوع دوم می‌باشد. مدل راجرز به منظور تخمین قدرت جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) مورد استفاده قرار گرفت. برای لاروهای سنین اول، دوم و سوم گونه E. balteatus مقادیر قدرت جستجو به ترتیب معادل 0359/0، 0420/0 و 0677/0 و مقادیر زمان دستیابی به
ترتیب 257/2، 506/0 و 316/0 محاسبه گردید. برای لاروهای سنین دوم و سوم گونه
S. albomaculata مقادیر قدرت جستجو به ترتیب 0590/0 و 0655/0 و مقادیر زمان دستیابی به ترتیب 575/0 و 252/0 به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده، ارتباط معنی‌داری میان لگاریتم قدرت جستجو (a) و لگاریتم تراکم لاروهای سن سوم (P) شکارگر E. balteatus وجود نداشت اما این رابطه در گونه S. albomaculata معنی‌دار بود و مقدار ضریب تداخل برای لاروهای سن سوم این شکارگر با تغذیه از تراکم 100 عددی شته سبز هلو معادل 274/0- به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional response and mutual interference of Episyrphus balteatus and Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae) fed on Myzus persicae (Hom.: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • F. JALILIAN
  • Y. FATHIPOUR
  • A. A. TALEBI
  • A. SEDARATIAN
چکیده [English]

Functional response and mutual interference of two aphidophagous syrphid flies Episyrphus balteatus and Scaeva albomaculata fed on Myzus persicae were determined in laboratory conditions at 25 ± 2ºC, 55 ± 10 relative humidity and a photoperiod of 16L:8D h. Using logistic regression, a type II functional response was determined for both predators. The Rogers model was used for estimating searching efficiency (a) and handling time (Th). For the first, second and third instars of E. balteatus, the estimated values of searching efficiency were 0.0359, 0.0420, and 0.0677 and the values of handling time were 2.257, 0.506 and 0.316, respectively. For the second and third instars of S. albomaculata, the estimated values of searching efficiency were 0.0590, and 0.0655 and the values of handling time were 0.575 and 0.252, respectively. According to the obtained results, no significant relationship was observed between log searching efficiency (a) and log third instars density (P) of E. balteatus, but this relationship was significant in S. albomaculata and the value of interference coefficient for third instars of this predator fed on 100 density of M. persicae was -0.274.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episyrphus balteatus
  • Scaeva albomaculata
  • Functional response
  • mutual interference
  • Myzus persicae