مقایسه پارامترهای جدول زیستی سه جمعیت مختلف زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) روی Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

گروه حشره‌شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

پارامترهای زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)، جمع‌آوری شده از سه منطقه چگنی، گریت و الشتر استان لرستان در شرایط آزمایشگاهی روی لاروهای سن 5 پروانه بید آردEphestia kuehniella  در دمای 28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تخمین زده شدند. برای زنبورهای جمع‌آوری شده از مناطق فوق به ترتیب طول دوره رشدی مراحل نابالغ 87/8، 17/9 و 38/8 روز و امید به زندگی در اولین روز آزمایش 12/24، 85/29 و 15/35 روز تعیین شد. در محاسبه پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت از روش جک نایف استفاده شد. با استفاده از این روش در جمعیت‌های چگنی، گریت و الشتر تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد ماده در هر روز به ترتیب 5/15، 6/10 و 16/15 تخم، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) 34/0، 35/0 و 38/0 ماده/ماده/روز، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) 4/1، 42/1 و 47/1 ماده/ماده/روز، نرخ خالص تولید‌مثل (R0) 95/180، 88/231 و 28/342 ماده/ماده، نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) 334، 343 و 477 ماده/ماده و متوسط مدت زمان یک نسل (T) نیز 3/15، 2/16 و 4/15 روز به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی‌های انجام یافته نشان داد که زنبورهای جمع‌آوری شده از منطقه الشتر در مقایسه با دو جمعیت چگنی و گریت از نظر پارامترهای جدول زیستی مطلوب‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of life table parameters of three populations of braconid wasp, Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) on Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • F. ABDI BASTAMI
  • Y. FATHIPOUR
  • A. A. TALEBI
چکیده [English]

A study was conducted to compare the biological attributes of three different populations of Habrobracon hebetor Say collected from Chegeni, Gerit and Alashtar, in Lorestan province, Iran. The experiments were performed using fifth instar larvae of Ephestie kuehniella as host under laboratory conditions at temperature 28˚C, a photoperiod of 16: 8 (L: D) h, and 60±5% RH. Total developmental time of Chegeni, Gerit, and Alashtar populations were 8.87, 9.17, and 8.38 days, and the values of life expectancy were 24.12, 29.85, and 35.12 days, respectively. Jackknife approach was used to estimate the values of the life table and population growth parameters of the same populations. The intrinsic rate of increase (rm) were 0.34, 0.35, and 0.38 females/female/day, the finite rates of increase (λ) were 1.4, 1.42, and 1.47 females/female/day, the net reproductive rates (NRR) were 180.95, 231.88, and 342.28 females/female, the gross reproductive rates (GRR) were 334, 343, and 477 females/female and the mean generation time (T) were 15.3, 16.2, and 15.4 days, respectively in above mentioned populations. The obtained results revealed that the Alashtar population had the highest performance than the Chegeni and Gerit populations regarding the life table parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habrobracon hebetor
  • life table
  • reproduction parameters
  • population growth parameters
  • Lorestan province