دوره و شماره: دوره 78، شماره 1 - شماره پیاپی 90، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-130 (در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (34 صفحه)) 
2. بررسی نقش پایه ژنوتیپ‌هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک

صفحه 25-42

سار مهرابی پور؛ حمید عبداللهی؛ نادر حسن زاده؛ ایوبعلی قاسمی