دوره و شماره: دوره 78، شماره 1 - شماره پیاپی 90، شهریور 1389، صفحه 1-130 (در این جلد دو مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (34 صفحه)) 
بررسی نقش پایه ژنوتیپ‌هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک

صفحه 25-42

سار مهرابی پور؛ حمید عبداللهی؛ نادر حسن زاده؛ ایوبعلی قاسمی