مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتوییدTrichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae) در نسل‌های مختلف آزمایشگاهی

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

ارزیابی قدرت پرواز از معیارهای کنترل کیفی زنبورهای پارازیتوئید می‌باشد. در این تحقیق تأثیر نسل روی قدرت پرواز زنبورTrichogramma brassicae  بررسی شد. برای این منظور زنبورهای پارازیتویید با نصب تله‌های تخم حاوی بید غلات، Sitotroga cerealella در مزارع برنج و جمع‌آوری تخم‌های کرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens جمع‌آوری و هشت نسل متوالی در شرایط آزمایشگاهی روی تخم‌های بید غلاتپرورش داده شدند. آزمایش تعیین قدرت پرواز در نسل‌های دوم، چهارم، ششم و هشتم با استفاده لوله‌های پولیکای مشکی استوانه‌ای شکل انجام گرفت. پس از تلف شدن زنبور‌ها در آون، درصد زنبور‌های ماده بی‌تحرک، راه‌‌رونده و پرواز کننده به سمت نور در نسل‌های مختلف محاسبه گردید. نتایج مقایسه آماری نشان داد که با افزایش تعداد نسل، قدرت پرواز و تحرک زنبورهای تریکوگراما کاهش یافت و درصد زنبور‌های فاقد قدرت پرواز افزایش یافت. در نسل دوم 88/2±9/41 درصد از زنبورها دارای قدرت پرواز، 65/2±7/36 درصد دارای توانایی راه رفتن و 45/2±4/21 درصد فاقد قدرت پرواز بودند. بیشترین درصد زنبورهای فاقد قدرت پرواز و تحرک (07/2±4/74 %) در نسل هشتم مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که قدرت پرواز و تحرک زنبور T. brassicae در شرایط پرورش مداوم آزمایشگاهی به تدریج کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of flight ability of Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogramatidae) at different generations

نویسندگان [English]

  • S. SH. MOUSAVIAN 1
  • M. R. ATTARAN 2
  • M. SHOJAEI 1
  • SH. SHAHROKHI 1
چکیده [English]

The flight and walking activities of the second, forth, sixth and eighth generations of Trichogramm brassicae reared on Sitotroga cerealella eggs were compared under laboratory condition. The parasitoid wasps were obtained by collecting egg masses of Naranga aenescens from rice fields and Sitotroga cerealella egg traps. The experiments of flight and walking activities was carried out using black P.V.C. tubes and the percentage of inactive, flying and walking wasps to light were calculated. Results showed a reduced flight and walking activities and increased percentage of inactive wasps with the increasing number of generations. In second generation, 41.9±2.88, and 36.7±2.65 of wasps population had flight, and walking ability, respectively, and 21.4±2.45 of them was not able to fly and walking. The highest percentage of inactive wasps were observed at eighth generation, whereas wasps showed significantly better flight and walking activities at second generation. Based on the results, flight and walking abilitiies of T. brassicae were gradually decreased at continuous laboratory rearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichogramma brassicae
  • Generation
  • quality control
  • Flight activity
  • Sitotroga cerealella