برخی از ویژگی‌های زیست‌شناسی و مرفولوژیکی Platychora ulmi، عامل لکه برگی نارون در همدان (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 بخش تحقیقات رستنی‌ها، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

طی سال‌های 1385 و 1386، علایم لکه برگی روی درختان نارون (Ulmus minor Mill.) واقع در حاشیه رودخانه‌های اطراف همدان با شدت نسبتاً زیاد مشاهده شد. به منظور جداسازی عامل بیماری قطعاتی از برگ‌های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1-5/0 درصد روی محیط‌های کشت PDA (potato-dextrose agar, Merck) و MEA (malt extract agar, Merck) قرار داده شدند. مشاهده برگ‌های آلوده از طریق تهیه مقاطع عرضی با استفاده از تیغ در زیر بینوکولر و سپس قرار دادن در کاتن بلو و آب انجام شد. بر اساس بررسی منابع (5, 6) گونه تلئومورفی Platychora ulmi (Schleich.: Fr.) Petr. شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Notes on biology and morphology of Platychora ulmi, the causal agent of elm trees leaf spot in Hamedan (Short report)

نویسندگان [English]

  • F. BABOLHAVAEJI 1
  • B. ASGARI 2
چکیده [English]

During 2006-07, extensive leaf spot symptoms were observed on elm trees
(Ulmus minor Mill.) existed on river sides around Hamedan. In order to isolate the pathogenic agent, several pieces of infected leaves were plated on PDA (potato-dextrose agar, Merck) and MEA (malt extract agar, Merck) after surface disinfection with 0.5-1% sodium hypochlorite Microscopic slides of the hand-sectioned specimen were prepared in cotton-blue and water and studied subsequently. According to literatures review (5, 6) the teleomorphic fungus was identified as Platychora ulmi (Schleich.: Fr.) Petr., with the anamorphic stage known as Piggotia ulmi (Grev.) Keissl.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platychora ulmi