دوره و شماره: دوره 83، شماره 2 - شماره پیاپی 101، اسفند 1394، صفحه 87-276 (در این جلد یک مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (10 صفحه)) 
مطالعه نوسانات جمعیت زنجرک خرما، Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در ایران

صفحه 133-148

10.22092/jaep.2016.106106

رویا ارباب تفتی؛ رضا دامغانی؛ محمد تقی فصیحی؛ یدالله خواجه زاده


نمونه‌‌برداری دنباله‌ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae)

صفحه 259-264

10.22092/jaep.2016.106122

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی


اولین گزارش زنبور پارازیتویید Dolichogenidea turkmena (Hym.: Braconidae, Microgastrinae)، از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 275-276

10.22092/jaep.2016.106125

فاطمه جهان؛ امین مقبلی قرایی؛ غلامحسین حسن شاهی؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ حبیب عباسی پور؛ جنو پاپ