دوره و شماره: دوره 86، شماره 2 - شماره پیاپی 107، پاییز و زمستان 1397 
2. تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

صفحه 133-145

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


5. ارزیابی کمی و تعیین رابطه‌ی بین وقوع و شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران

صفحه 171-184

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


6. بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان

صفحه 185-202

جواد اشرفی؛ کامران رهنما؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور؛ کریستوف کیل


8. اهمیّت نسبی و پراکنش اقلیمی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه و طوقه لوبیا در مزارع استان لرستان

صفحه 219-234

علی دهقانی؛ ناصر پنجه که؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد سالاری؛ هادی اسدی رحمانی


9. اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه‌ی پادمان Collembola از استان لرستان

صفحه 235-240

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مجتبی رحمتی


10. ‎اثر اسانس‌های گیاهی بر کپک سبز مرکبات

صفحه 1-11

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ گابریلا سیرویلری؛ حمیدرضا پردلی