دوره و شماره: دوره 86، شماره 2 - شماره پیاپی 107، اسفند 1397 
تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

صفحه 133-145

10.22092/jaep.2018.121190.1216

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان

صفحه 185-202

10.22092/jaep.2019.121744.1224

جواد اشرفی؛ کامران رهنما؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور؛ کریستوف کیل


‎اثر اسانس‌های گیاهی بر کپک سبز مرکبات

صفحه 1-11

10.22092/jaep.2018.123281.1246

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ گابریلا سیرویلری؛ حمیدرضا پردلی