دوره و شماره: دوره 86، شماره 1 - شماره پیاپی 106، شهریور 1397، صفحه 1-120 
ارزیابی تحمل به بیماری‌ زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های منتخب گندم نان

صفحه 29-40

10.22092/jaep.2018.109374.1153

سید طه دادرضائی؛ سید نصرت اله طباطبایی؛ ایرج لک زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ فرزاد افشاری؛ زهره حسن بیات