دوره و شماره: دوره 84، شماره 1 - شماره پیاپی 102، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-211 
1. تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی‌فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم

صفحه 1-12

زهرا حاج صمدی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ اورنگ کاوسی کاوسی؛ کبری فتوحی


4. وقوع بیماری‌های ویروسی مهم توت‌فرنگی در استان‌های گیلان و مازندران

صفحه 31-42

قاسم نصیری نیا؛ رضا پوررحیم؛ سید علی الهی‌نیا؛ احمد روحی بخش؛ شیرین فرزادفر


7. الگوی پراکنش دو گونه سن سبز (Brachynema germarii (Hemiptera: Pentatomidae وNezara viridula در اقلیم های استان کرمان

صفحه 67-78

تهمینه توان پور؛ علیمراد سرافرازی؛ محمد رضا مهرنژاد؛ سهراب ایمانی


11. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز

صفحه 119-130

اطهر علیشیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش


13. پراکنش، شناسایی اختصاصی و تنوع بیماری زایی جدایه های Calonectria pseudonaviculata عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگلهای هیرکانی

صفحه 141-156

پریسا خزائلی؛ سعید رضائی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ هادی کیادلیری