ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده‌های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

بررسی رابطه بین مقاومت و اجزای مقاومت، راندمان برنامه‌های اصلاحی را با تعیین معیار انتخاب مناسب، بهبود می‌بخشد. در این آزمایش تعداد 57 توده بومی و ارقام افتراقی خربزه و طالبی به منظور بررسی رابطه بین مقاومت و اجزای مقاومت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. 13 صفت شامل درصد گیاهان مرده و خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی(دوره کمون، شدت بیماری، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، پراکسیداز، پلی‌فنل اکسیداز، فنل کل، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، وزن تر هوایی، وزن خشک هوایی، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضرایب همبستگی ساده بین درصد گیاهان مرده با صفاتی مثل دوره کمون، شدت بیماری، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، پراکسیداز، پلی‌فنل اکسیداز، فنل کل، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. نتایج حاصل از تجزیه به عامل‌هانشان داد که 3 عامل اصلی و مستقل، 24/80 درصد تغییرات کل داده‌ها را توجیه می‌نمایند. به طوری که سه عامل تحت عنوان عامل خصوصیات بیوشیمیایی و قدرت زنده‌مانی، خصوصیات ریشه‌ای و اندام هوایی نامگذاری گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه علیت بیانگر آن بود که صفت سوپراکسید دیسموتاز به دلیل دارا بودن اثر مستقیم زیاد و بالا بودن اثرات غیر مستقیم صفات دیگر از طریق این صفت می‌‌تواند به عنوان یک شاخص در جهت افزایش مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2 (Fom 1.2) مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation between resistances to Fusarium oxysporum f. sp. melonis and some biochemical and morphological traits in some Iranian endemic cantaloupe (Cucumis melo L.) landrace

نویسندگان [English]

  • M. HANIFEI 1
  • H. DEHGHANI 1
  • R. CHOOKAN 2
چکیده [English]

Study on relationships between resistance and its components will improve the efficiency of a breeding program with appropriate selection criteria. In this study, 57 endemic landrace and differential genotype of melon were studied to study the relationship between resistance and resistance component in a randomized complete block design with tree replication. 13 trait, including the percentage of dead plants and biochemical and morphological characteristics were evaluated. The simple correlation coefficient were significant at 1% between the percentage of dead plants with traits such as latent period, disease severity, area under disease progress curve, peroxidase, polyphenol oxidase, phenol Compound, catalase and superoxide dismutase. The results of the factor analysis showed that three independent factors justify 80.24% of the total variance. So that three factors were named as the viability and biochemical characteristics, root features and shoot features. The results of path analysis showed that superoxide dismutase due to the high direct effect and high indirect effects through other traits can be used as an indicator for increasing resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2 (Fom 1.2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cantaloupe
  • Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2
  • Correlation
  • factor analysis
  • path analysis