دوره و شماره: دوره 84، شماره 2 - شماره پیاپی 103، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-361 (در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (31 صفحه)) 
6. کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

صفحه 269-278

میترا بدخشان؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی


17. بهینه سازی تولید انبوه زادمایه گونه های فوزاریوم در زمان کوتاه

صفحه 21-31

محمد مرادی؛ هاینز ویلهلم دِهنِه؛ ُالریکه اشتاینر؛ اریک کریستین اُرکهِ