دوره و شماره: دوره 84، شماره 2 - شماره پیاپی 103، اسفند 1395، صفحه 213-361 (در این جلد سه مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (31 صفحه)) 
بهینه سازی تولید انبوه زادمایه گونه های فوزاریوم در زمان کوتاه

صفحه 21-31

10.22092/jaep.2017.109009

محمد مرادی؛ هاینز ویلهلم دِهنِه؛ ُالریکه اشتاینر؛ اریک کریستین اُرکهِ