با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 فارغ اتحصیل کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

2 عضو هیات علمی، گروه زیست شناسی علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

3 عضو هیئت علمی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

لوپر گوجه‌فرنگی (Esper) Chrysodeixis chalcites یکی از آفات پلی فاژ محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی در ایران و برخی کشورهای جهان می‌باشد. شاخص‌ها‌ی تغذیه‌ای لاروهای سن چهارم و پنجم آفت در پاسخ به تغذیه از چهار رقم گوجه فرنگی شامل، “Cal.JN3”، “Hed rio grande”، “Sun 6108f1” و “Super crystal” تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص بازدهی تبدیل غذای خورده شده (ECI) (89/61 درصد)، هضم شده (ECD) (64/81 درصد)و کمترین مقادیر هضم پذیری نسبی (AD) (50/82 درصد) و شاخص مصرف (CI) (69/1) مربوط به لارو‌هایی بود که روی رقم “Sun 6108f1” پرورش یافتند. لارو‌های پرورش یافته روی رقم “Super crystal” بیشترین مقدار RCR (341/0 میلی گرم/میلی گرم/روز) را به خود اختصاص دادند. بیشترین مقدار نرخ رشد (GR) مربوط به رقم “Sun 6108f1” (42/3 میلی گرم/روز) و کمترین مقدار مربوط به رقم “Hed rio grande” (58/2 میلی گرم/روز) بود. نتایج نشان داد که ارقام “Hed rio grande” و “Cal.JN3” رقم های نا‌مناسبی برای تغذیه‌ی C. chalcites بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of feeding indices of Chrysodeixis chalcites (Lep.: Noctuidae) on four tomato cultivars (Short communication)

نویسندگان [English]

  • M. AZIZI 1
  • M. KHOSRAVI 2
  • B. NASERI 3

چکیده [English]

The tomato looper, Chrysodeixis chalcites (Esper) is one of the polyphagous insect pests of different agricultural crops including tomato in Iran and some countries of the world. Nutritional indices of fourth and fifth instars of this pest in response to feeding on four cultivars of tomato (“Cal.JN3”, “Hed rio grande”, “Sun 6108f1” and “Super crystal”) were evaluated under laboratory conditions. Our results showed that the highest efficiency of conversion of ingested (ECI) (61.89%) and digested (ECD) (81.64%) food, and the lowest approximate digestibility (AD) (82.50%) and consumption index (CI) (1.69) were on “Sun 6108f1”. The larvae reared on Super crystal had the highest RCR (0.341 mg/mg/day) value. The highest value of growth rate (GR) was on “Sun 6108f1” (3.42 mg/day), and lowest value of this index was on “Hed rio grande” (2.58 mg/day). Our findings revealed that cultivars “Hed rio grande” and “Cal.JN3” were unsuitable for feeding of C. chalcites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysodeixis chalcites
  • nutritional indices
  • tomato
Abisgold, J. D. and S. J. Simpson, 1987. The physiology of compensation by locusts for changes in dietary protein. Journal of Experimental Biology, 129: 329-346.
ALAMI, S. 2014. Effect of different bean cultivars on some ecophysiological aspects of Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae), MSc thesis, University of Mohaghegh Ardabili, 84 pp (in Persian with English summary).
CABI, 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabicompendium.org/ cpc.
DEL PINO, M., A. Carnero, T. Cabello and E. Herna´ndez, 2011. La lagarta o bicho camello, Chrysodeixis chalcites (Esper) 1789, una plaga emergente en los cultivos de platanera de Canarias, Phytoma Espana, 225: 21–24 (in Spanish with English summary).
Gasim, G. Y. and H. T. Younis, 1989. Biological studies on tomato leaf worm Plusia chalcytes L. (Noctuidae: Lepidoptera) under effect of constant temperatures, Mesopotamia Journal of Agriculture, 59: 325-334.
Harakly, F. A. and S. S. Farag, 1975. Biological studies on the tomato looper Chrysodeixis chalcytes (Esper) in Egypt, Bulletin de la Societe Entomologique d'Egypte, 59: 295-299.
Haynes, K. F. and J. G. Millar, 1998. Methods in chemical ecology, NewYork, 406 pp.
Kouhi, D., B. Naseri and A. Golizadeh, 2014. Nutritional performance of the tomato fruit borer, Helicoverpa armigera on different tomato cultivars, Journal of Insect Science, 14:102. Available online: http://www.insectscience.org/14.102.
Modarres Awal, M. 1994. List of agricultural pests and their natural enemies in Iran, Ferdowsi University Press, Mashhad, 364 pp (in Persian).
Nouri-Ganbalani, G., M. Mardani-Talaee and M. R. Haji-Ramezani, 2015. Age-stage, two-sex life history of the golden twin spot moth, Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae), on six commercial tomato cultivars under laboratory conditions, The Canadian Entomologist, 1: 1-10.
Rashid, F. F., S. M. Hammad and S. M. Hassan, 1971. The biology of Autographa chalcites L. in Alexandria region (Lepidoptera: Noctuidae). Bulletin de la Societe Entomologique d'Egypte, 55: 419-426.
Waldbauer, G. P. 1968. The consumption and utilization of food by insects. Advances in Insect Physiology, 5: 229-288.