با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نوع مقاله : حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش پراکنش فضایی شته (del Guercio) Sipha elegans تعیین و مدل‌های نمونه-برداری دنباله‌ای و بینومیال برای پایش آن در مزارع گندم آبی منطقه میانه تهیه شد. برای نمونه‌برداری، هر سه روز یک‌بار 100 ساقه‌ گندم بازدید و میانگین‌ها و واریانس‌های جمعیت برای تخمین آماره‌های پراکنش فضایی استفاده شدند. با توجه به مناسب‌تر بودن روش تیلور، از پارامتر‌های آن برای تهیه‌ مدل‌ها در دو سطح دقت تحقیقاتی (1/0) و مدیریت تلفیقی آفات (25/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که شته S. elegans، از اوایل خرداد تا اوایل تیر ماه در مزارع‌ گندم فعالیت داشته و دارای پراکنش فضایی تجمعی می‌باشد. در مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای، اندازه نمونه لازم برای تعیین میانگین جمعیت با افزایش جمعیت شته و افزایش سطح دقت از 10 به 25 درصد، کاهش یافت. برای مثال، در تراکم یک عدد شته در هر ساقه اندازه نمونه از 2138 ساقه در سطح دقت 1/0 به 324 ساقه در سطح دقت 25/0 کاهش یافت. همچنین اندازه نمونه در میانگین جمعیت یک عدد شته در هر ساقه در مدل بینومیال 342 ساقه به‌دست آمد که کمتر از مدل شمارشی (431 ساقه) بود. با توجه به نتایج به دست آمده، اندازه نمونه در هر دو مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای و بینومیال در سطح دقت تحقیقاتی بزرگ بود، ولی استفاده از مدل‌های نمونه‌برداری دنباله‌ای و بینومیال در سطح دقت توصیه شده در مدیریت تلفیقی آفات برای تخمین جمعیت S. elegans قابل توصیه بود، زیرا می‌تواند باعث کاهش زمان لازم برای نمونه‌برداری و در نتیجه باعث کاهش هزینه نمونه‌برداری در مدیریت تلفیقی این شته‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sequential and binomial sampling models of Sipha elegans (del Guercio) (Hemiptera: Aphididae) in irrigated wheat fields in Miyaneh region, Iran

نویسندگان [English]

  • S. RAJABI 1
  • SH. SHAHROKHI 2
  • SH. IRANIPOUR 3

1 Faculty of Agriculture, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

3 Faculty of agriculture, University of Tabriz

چکیده [English]

Spatial distribution of Sipha elegans as well as sequential and binomial sampling plans for estimating its population were studied in Miyaneh wheat fields, northwest of Iran. Sampling was carried out every three days by visiting 100 wheat stems and counting the aphids. Mean and variance of aphid population at sampling dates were used to estimate spatial distribution parameters. Regarding to better description of the data by Taylor's power law, parameters of this method were used to develop sequential and binomial sampling plans at both research and Integrated Pest Management (IPM) precision levels (0.1 and 0.25, respectively). S. elegans was observed in the field from early June to early July with aggregated spatial distribution. In sequential sampling model, sample size required to determine aphid mean population was decreased by increasing density and precision level from 0.1 to 0.25, for example, sample size required in mean density of one aphid per stem was decreased from 2138 stems at 0.1 to 324 stems at 0.25 precision level. Sample size was also smaller (342 stems) in binomial model than enumerative one (431 stems) at 0.25 precision level in the mentioned above aphid density. According to the results, sample size was enormous in both sequential and binomial models and at research precision level, but sequential and binomial sampling models at IPM precision level were recommended for determining S. elegans mean population because they reduce sampling time and cost in aphid’s integrated pest management programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring
  • Sampling
  • spatial distribution
  • Taylor's power law
ARROW, K. J., D. BLACKWELL and M. A. GIRSHICK, 1949. Bayes and minimax solutions of sequential decision problems. Econometrica. 17 (3/4): 213–244.
ASADEH, GH. A., M. S. MOSSADEGH, A. SOLEYMAN-NEJADIAN and A. A. SERAJ, 2009. Population, spatial distribution and biology of cereal leaf beetle, Oulema melanopus L. (Col.: Chrysomelidae), in winter wheat fields of Gorgan. Journal of Plant Production, 16: 165-180. (In Persian).
BLACKMAN, R. L. and V. F. EASTOP, 2000. Aphids on the world's crops. In: John Wiley and Sons Ltd (ed.), An identification and information guide, England, pp.466.
CHO, K., S. H. KANG and G. S. LEE, 2000. Spatial distribution and sampling plans for Thrips palmi (Thysanoptera: Thripidae) infesting fall potato in Korea. Journal of Economic Entomology, 93: 503-510.
ELLIOT, N. C. and R. W. KIECKHEFER, 1986. Cereal aphid populations in winter wheat: spatial distributions and sampling with fixed levels of precision. Journal of Environmental Entomology, 15: 954-958.
ELLIOTT, N. C., R. W. KIECKHEFER and D. D. WALGENBACH, 1990. Binomial sequential sampling methods for cereal aphids in small grains. Journal of Economic Entomology, 83(4): 1381-1387.
FENG, M. G. and R. M. NOWIERSKI, 1992. Spatial distribution and sampling plans for four species of cereal aphids (Homoptera: Aphididae) infesting spring wheat in southwestern Idaho. Journal of Economic Entomology, 85: 830-837.
FOURNIER, F., G. BOIVIN and R. K. STEWART, 1995. Sequential sampling for Thrips tabaci on onions. In: Parker, B. L. (ed.), Thrips biology and management, Plenum press, New York, pp. 557-562.
FOSTER, R. E., J. J. TOLLEFSON and K. L. STEFFEY, 1982. Sequential sampling plans for adult corn root worms (Col.: Chrysomellidae). Journal of Economic Entomology, 75: 791-793.
GREEN, R. H. 1970. On fixed level precision sequential sampling. Researches on Population Ecology, 12: 249-251.
HODGSON, E. W., E. C. BURKNESS, W. D. HUTCHISON and D. W. RAGSDALE, 2004. Enumerative and binomial sequential sampling plans for soybean aphid (Homoptera: Aphididae) in soybean. Journal of Economic Entomology, 97: 2127 - 2136.
HOLLINGSWORTH, C. S. and C. A. GATSONIS, 1990. Sequential sampling plans for green peach aphid (Homoptera: Aphididae) on potato. Journal of Economic Entomology, 83 (4), 1365-1369.
HUTCHISON, W. D., D. B. HOGG, M. A. POSWAL, R. C. BERBERET and G. W. CUPERUS, 1988. Implications of the stochastic nature of Kuno's and Green's fixed- precision stop lines: sampling plans for the pea aphid (Homoptera: Aphididae) in alfalfa as an example. Journal of Economic Entomology, 81: 749-758.
IWAO, S. 1977. The m*-m statistics as a comprehensive method for analyzing spatial patterns of biological populations and its application to sampling problems. In: Morisita, M. (ed.) Studies on methods of estimating population density. Tokyo press, Japan. pp. 21-46.
KABALUK, J. T., M. R. BINNS and R. S. VERNON, 2006. Operating characteristics of full count and binomial sampling plans for green peach aphid (Hemiptera: Aphididae) in potato. Journal of Economic Entomology, 99: 987-992.
KARANDINOUS, M. G. 1976. Optimum sample size and comments on some published formulae. Bulletin of the Entomological Society of America, 22: 417-421.
LEGG, D. E., R. M. NOWIERSKI, M. G. FENG, F. B. PEAIRS, G. L. HEIN, L. R. ELBERSON and J. B. JOHNSON, 1994. Binomial sequential sampling plans and decision support algorithms for managing the Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) in small grains. Journal of Economic Entomology, 87: 1513-1533.

LATIFIAN, M., H. SEIEDOLESLAMI and J. KHAJEALI, 2009. Comparison of sampling methods of Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae) population. Iranian Journal of Entomological Research, 1: 95 -108. (In Persian).

MOHAGHEGH-NEYSHBOURI, J., M. AMIR-MAAFI, S. SHAHROKHI and A. PIRHADI, 2016. Sequential sampling of the canola false chinch bug, Nysius cymoides (Spinola) (Hem.: Lygaeidae). Journal of Applied Entomology and Phytopathology, 83: 259-264. (In Persian).

MAHMOOD, R., M. A. POSWAL and A. SHEHZAD, 2002. Distribution, host range and seasonal abundance of Sipha sp. (Homoptera: Aphididae) and their natural enemies in Pakistan. Journal of Biological Science, 5: 47 - 50.

MOHISENI, A. A., A. SOLEYMAN-NEJADIAN, M. S. MOSSADEGH, GH. R. RADJABI and A. PIRHADI, 2007. Sequential sampling plan of Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae) in wheat fields of Borujerd region. Journal of Entomological Society of Iran, 27: 43 - 59 (In Persian).
MOHISENI, A. A., A. SOLEYMAN-NEJADIAN, M. S. MOSSADEGH and GH. R. RADJABI, 2009. Fixed precision sequential sampling plan using sweep net to estimate the population density of Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) in rainfed fields of wheat in Borujerd. Journal of Sustainable Agriculture Science, 1: 119 - 132 (In Persian).
MOINI- NAGHADEH, N. 2006. Degree- day forecasting model for estimating Sunn Pest developmental stages at variable temprature condition in wheat field. Ph.D. thesis, Tarbiat Modarres University, Iran (In Persian).
NEMATI, A. R., A. SOLEYMAN-NEJADIAN, P. SHISHEH-BOR and K. KAMALI, 2008. Fixed precision sequential sampling plans for Tetranychus turkestani on eggplant. In: Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, 24-27 Aug., University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran. 224 (In Persian).
NOWIERSKI, R. M. and A. P. GUTIERREZ, 1986. Numerical and binomial sampling plans for the walnut aphid, Chromaphis juglandicola (Homoptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology, 79: 868-872.
O’ROURKE, P. K. and W. D. HUTCHISON, 2003. Sequential sampling plans for estimating European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) and corn earworm (Lepidoptera: Noctuidae) larval density in sweet corn ears. Journal of Crop Protection, 22: 903-909.
PISHDAR-FORADANEH, M., A. KALANTAR-AHMADI, and A. FARHAD-NATO, 2007. Crop management in irrigated wheat (translation). Faraz Andish Sabz Publishers, Tehran. 160 pp. (In Persian).
RADJABI, GH. R. 2003. Ecology of Insects (Regarding the situation in Iran, with an emphasis on practical tips). Publication of the Agricultural Research and Education, Tehran. 622 pp. (In Persian).
RASTEGARI, N. and S. HOJAT, 1993. Introduction of aphid Sipha elegans del Guercio (Hom.: Chaitophoridae) a new pest of wheat  in Iran. In: Proceedings of the 11th Iranian Plant Protection Congress, Aug. 1993, University of Guilan, Rasht, Iran (In Persian)
SCHAALJE, G. B. and R. A. BUTTS, 1992. Binomial sampling for predicting density of Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) on winter wheat in the fall using a Measurement Error Model. Journal of Economic Entomology, 85: 1167-1175.
SCHAALJE, G. B., R. A. BUTTS and T. J. LYSYK, 1991. Simulation studies of binomial sampling: a new variance estimator and density predictor, with special reference to the Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology, 84: 140-147.
SHAHROKHI, SH. and M. AMIR-MAAFI, 2011(a). Binomial sampling plan of Metopolophium dirhodum in irrigated wheat fields. Journal of Biological Control of Pests and Plant Disease, No. 79: 117 -134. (In Persian).
SHAHROKHI, SH. and M. AMIR-MAAFI, 2011(b). Sequential sampling plan of Metopolophium dirhodum in irrigated wheat fields. Journal of Entomological Society of Iran, 31: 69-82 (In Persian).
SHISHEH-BOR, P. 2007. Management of insect pests (Translated). Shahid Chamran University Publishers, Ahvaz, Iran. 682 pp. ( In Persian).
TALEBI-CHAICHI, P. and A. KHORAMSHAHI, 1994. Insect pest management (Translated). Amidy Publishers, Tehran, Iran. 300 pp.( In Persian).
WALD, A. 1947. Sequential analysis. John Wiley and sons, New York, 212 pp.
WRIGHT, L. C., W. W. CONE, G. W. MENZIES and A. E. WILD MAW, 1990. Numerical and binomial sequential sampling plans for the hop aphid (Homoptera: Aphididae) on hop leaves. Journal of Economic Entomology, 83: 1388-1394.