دوره و شماره: دوره 79، شماره 1 - شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-162 
6. بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران

صفحه 87-116

لیلی پوررفیعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ علیرضا شایسته فر؛ مینا رمضانی


11. اولین گزارش از Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera, Bucculatricidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 157-160

شادی مالکی؛ ولی اله بنی عامری؛ هلن عالی پناه؛ محمود شجاعلی