دوره و شماره: دوره 79، شماره 1 - شماره پیاپی 92، شهریور 1390، صفحه 1-162 
بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران

صفحه 87-116

10.22092/jaep.2011.107235

لیلی پوررفیعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ علیرضا شایسته فر؛ مینا رمضانی