بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی و بیماری‌‌های گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 مؤسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

چکیده

سن شکارگر Anthocoris minki pistaciae به عنوان دشمن طبیعی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae در باغ‌‌های پسته استان کرمان حضور دارد. در این تحقیقمیزان تغذیه و زادآوری این سن شکارگر از پوره‌‌های پسیل پسته در دما‌های ثابت، رطوبت نسبی 60-50 درصد و طول دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش دما، میزان تغذیه سن شکارگر به طور معنی‌داری افزایش یافت. متوسط میزان تغذیه روزانه پوره‌‌های سن شکارگر از 6/13پوره سن ‌چهارم پسیل در دمای 5/17 درجه سلسیوس به 3/21 عدد پوره پسیل در دمای 30 درجه سلسیوس رسید. متوسط تغذیه روزانه حشرات کامل سن شکارگر در دو دمای 5/27 و30درجه سلسیوس به ترتیب 76/41 و 87/50 عدد پوره سن ‌چهارم پسیل بدست آمد که دارای اختلاف معنی‌داری بودند. تأثیر تراکم‌‌های 10، 15، 25، 50 و 75 عدد پوره سن ‌چهارم پسیل پسته روی زادآوی این شکارگر در 7 روز متوالی انجام گرفت. نتایج نشان داد که این شکارگر در هر یک از تراکم‌‌های فوق به ترتیب، بطور روزانه 5/4، 7/6، 9/9، 6/10 و 1/11 عدد تخم تولید می‌کند. توانایی زادآوری در تراکم‌‌های پایین شکار یک صفت مطلوب برای این حشره شکارگر محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature and prey density on prey consumption and fecundity of the predatory bug, Anthocoris minki pistaciae (Hemiptera: Anthocoridae)

نویسندگان [English]

  • Z. POURALI 1
  • M. R. MEHRNEJAD 2
  • K. KHERADMAND 1
چکیده [English]

The predatory bug, Anthocoris minki pistaciae was known as a natural enemy of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae in pistachio orchards in Kerman province. The prey consumption and fecundity of this predatory bug were determined at constant temperatures, 50-60% R.H. and 16:8 L: D hours using psyllid nymphs as prey. Based on the results, prey consumption was increased up with increasing of temperature significantly. The daily prey consumptions at nymphal stage were increased from 13.6 at 17.5 C to 21.3 at 30 C on average. The adult’s prey consumption at two temperatures of 27.5 C and 30 C were 41.76 and 50.87, respectively and the differences were significant. The effect of five different prey densities e.g. 10, 15, 25, 50 and 75 fourth instars’ psyllid nymphs were examined on predator’s fecundity for 7 consecutive days. The results showed that this predator laid 4.5, 6.7, 9.9, 10.6 and 11.1 eggs per day respectively. This study revealed that the nymphs of A. pistaciae are a suitable prey for A. minki pistaciae for development and reproduction. In addition, this predatory bug has ability to keep its population under a harsh condition, like when the prey density is in low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • Prey consumption
  • Prey density
  • Predatory bug
  • Agonoscena pistaciae