دوره و شماره: دوره 79، شماره 2 - شماره پیاپی 93، اسفند 1390، صفحه 163-279 (در این جلد 3 مقاله انگلیسی نیز به چاپ رسیده است (35 صفحه)) 
بررسی گونه‌‌های فوزاریوم و تعیین مقدار داکسی نیوالنول در ذرت جمع‌آوری شده از منطقه مغان

صفحه 163-180

10.22092/jaep.2012.107219

زهرا علی اکبری؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حشمت‌اله امینیان؛ روح‌اله کرمی‌اسبو