بررسی اختلافات بیماری‌زایی و مولکولی در تعدادی از جدایه‌های Ascochyta rabiei عامل بیماری برق زدگی نخود در ایران

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

اختلافات بیماری‌زایی و مولکولی در تعدادی از جمعیت‌های Ascochyta rabiei ،عامل بیماری بلایت آسکوکیتایی نخود، با استفاده از 30 جدایه جمع‌آوری شده از پنج استان کشور شامل ایلام، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و لرستان بررسی شد. به منظور تشخیص طیف بیماری‌زایی جدایه‌ها، بیماری‌زایی جدایه‌های مذکور روی هفت رقم افتراقی نخود مورد مطالعه قرار گرفت که در 16 گروه بیماری‌زایی طبقه بندی شدند. سه جدایه‌ از استان آذربایجان شرقی (Ar17، Ar18، Ar19) دو جدایه از استان کهکیلویه بویراحمد (Ar16 و Ar34)، یک جدایه از استان کرمانشاه (Ar27) و یک جدایه از استان لرستان (Ar2) بیشترین بیماری‌زایی را داشتند. که از این جدایه‌ها می‌توان در برنامه‌های اصلاحی مقاومت به بیماری استفاده نمود. ضمناً تنوع ژنتیکی جدایه‌های فوق با استفاده از نه آغازگر تصادفی RAPD مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس داده‌های بدست آمده، جدایه‌های مورد بررسی در داخل نه کلاستر در شجره فیلوژنتیکی قرار گرفتند. بر اساس شیوه UPGMA و ضریب تشابه Jaccard، میانگین اختلاف ژنتیکی در بین جدایه‌ها 75% برآورد گردید که نشانگر وجود تنوع ژنتیکی زیاد در میان جدایه‌های مورد بررسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on pathogenic and molecular variability in some isolates of Ascochyta rabiei causal agent of ascochyta blight of chickpea in Iran

نویسندگان [English]

  • S. GHIAI 1
  • M. RAZAVI 2
  • D. SHAHRIYARI 2
چکیده [English]

Pathogenic and molecular variability of 30 isolates of Ascochyta rabiei the causal agent of Ascochyta blight of chickpea collected from five provinces of Iran including Ilam, Kermanshah, Kohkiloyeh-Boyerahmad, East Azarbaijan and Lorestan was studied. Based on pathogenicity test, which was conducted using 7 differential chickpea cultivars, the isolates were categorized into 16 groups. All isolates collected from East Azarbaijan (Ar17, Ar18, Ar19), two isolates from Kohkiloyeh- Boyerahmad (Ar16, Ar34), one isolates from Kermanshah (Ar27), and one isolate from Lorestan (Ar2) had the highest pathogenicity. These isolates have potential to be used in breeding for resistance to ascochyta blight disease.
Molecular variability of the isolates was studied using nine random RAPD primers and the data was analyzed using UPGMA clustering method and Jaccard similarity coefficient. The isolates were categorized into nine clusters. The average genetic similarity of isolates was 75% which indicates there was a high level of genetic variability in the population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascochyta blight of chickpea
  • pathogenic variability
  • Ascochyta rabiei
  • RAPD primer