ارتباط سازش به سرما و القای تحمل یخ‌زدگی در کرم برگخوار‌ چغندر Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

دانشگاه ‌تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره‌شناسی کشاورزی

چکیده

کرم برگخوار چغندر، Spodoptera exigua، از مهم‌ترین آفات چغندر‌قند است که به صورت لاروهای کامل و یا شفیره در خاک زمستان گذرانی می‌کند. در این مطالعه امکان سازگار شدن لاروهای این آفت به سرما و تحمل در دماهای پایین‌تر از نقطه انجماد بدن و اثر رطوبت خاک در دمایی که حشره با آن مواجه می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از انجام شش تیمار دمایی مختلف روی لاروهای آزمایشگاهی، آزمایش تحمل به سرما تحت دو برنامه دمایی متفاوت به اجرا در آمد. در برنامه اول لاروها با سرعت °C/min1 تا دمای 5- و 15- درجه سلسیوس سرد شدند و پس از 24 ساعت به دمای 25+ درجه سلسیوس رسانده شدند. در برنامه دوم لاروها با سرعت بسیار پایین‌تر (°C/min01/0) تا دمای 15- درجه سلسیوس سرد شدند و پس از 2 ساعت نگهداری نمونه‌ها در آن، مجدداً به دمای 25+ درجه سلسیوس رسانده شدند. این دو برنامه دمایی بر روی خاک خشک، مرطوب و خاک مرطوب با یک لایه یخ نیز اجرا شد. نتایج حاصله نشان داد لاروهای این آفت تنها در صورتی قادر به تحمل دمای 15- درجه سلسیوس خواهند بود که از قبل تحت دماهای پایین قرار گرفته و به صورت تدریجی و با سرعت بسیار کم با دماهای پایین‌تر از نقطه انجماد خود مواجه گردند. همچنین مشخص شد لاروها در خاک مرطوب به ویژه خاک مرطوب پوشیده شده با یک لایه یخ در مقایسه با خاک خشک در برابر کاهش دما مقاومت بیشتری نشان داده و در استراتژی سرماسختی آفت و میزان تلفات آن در دماهای پایین می‌تواند نقش به سزایی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of cold acclimation with freezing tolerance in the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae(

نویسندگان [English]

  • M. ATAPOUR
  • S. MOHARRAMIPOUR
چکیده [English]

The beet armyworm, Spodoptera exigua (Hubner), is one of the most important pests of sugar beet that overwinter as mature larvae or pupae in the soil. In this research, the influence of cold acclimation in full-grown larvae and tolerance at temperatures below their body supercooling point (SCP) was studied. Moreover, the influence of soil humidity was investigated on temperature that pest may expose. After six different temperature treatments on lab-reared mature larvae, cold tolerance of the larvae was measured under two different programs executed on them. In the first program, larvae were acclimated by cooling rate of 1°C/min and reached to -5°C or -15 °C, for 24h then it was raised to +25°C. During second program the temperature was decreased with much lower cooling rate (0.01°C /min) to -15°C and kept for 2h then it was increased again to +25°C. These two temperature programs were also performed on different soil humidity (dry, humid and humid covered with an ice layer). The results showed that these pest larvae will only be able to tolerate -15°C when they were acclimated with slow cooling rate to reach below their SCP. These findings indicated that cold acclimation at sub-zero may induce expression of freezing tolerance in these larvae. It was shown that humid soils especially those covered with an ice layer, are more resistant against temperature decreasing rather than dry soils and could play an important role in the cold-hardiness strategy and mortality of this pest under low temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beet army worm
  • Cold hardiness
  • cold acclimation
  • freezing tolerance
  • supercooling point