فقدان مقاومت تقاطعی به حشره‌کش‌های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه 1 مقاومت به Cry1Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی)

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 ایمپریال کالج لندن، شعبه سیلوود پارک، اسکوت، برکشایر، بریتانیا

2 موسسه بیوتکنولوژی، دانشگاه بهاء‌الدین ذکریا، مولتان، پاکستان

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌ طبیعی استان اصفهان

چکیده

گیاهان تراریخته با Bacillus thuringiensis بطور اساسی کاربرد حشره‌کش‌های متداول جهت کنترل حشرات آفت را کاهش می‌دهند. علی‌رغم مستندات کافی در مورد مقاومت تقاطعی بین توکسین‌های Bt، تحقیقات نادری در مورد مقاومت تقاطعی بین توکسین‌های Bt و دیگر حشره‌کش‌ها انجام شده است. در مطالعه حاضر مکانیسم مقاومت تقاطعی در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه وراثت تک‌ژنی مغلوب و فاقد مکانیسم اتصال به توکسین بررسی گردید. آزمون‌های زیست‌سنجی بر روی جمعیت‌های بید کلم غیرانتخابی
(Unsel-Karak) و انتخابی باCry1Ac (Sel-Karak) نشان داد که سمیت دلتامترین، کلرپایریفوس و اسپینوزاد بطور معنی‌داری بیشتر از Cry1Ac بود. نسبت مقاومت به Cry1Ac در جمعیت انتخابی بیش از 660 برابر جمعیت حساس (Lab-UK) بود. اگرچه، در مقایسه با جمعیت غیرانتخابی نسبت مقاومت به Cry1Ac در جمعیت انتخابی کمتر از 10 برابر بود. در تحقیق حاضر مشخص گردید که غیرمحتمل است که جمعیتی با نحوه 1 مقاومت (عمومی‌ترین نوع مقاومت به توکسین‌های Bt در بال‌پولکداران) و تک عامل، مکانیسم مشترک مقاومت به هر دوی حشره‌کش‌های متداول و توکسین‌های Bt نشان دهد. این امر بطور عمده می‌تواند به علت نحوه اثر بسیار متفاوت حشره‌کش‌ها باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lack of cross resistance to non-Bt insecticides in a mode-1, Cry1Ac-resistant population of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) (Short communication in English)

نویسندگان [English]

  • A. GULZAR 1
  • A. H. SAYYED 2
  • J. KARIMZADEH 3
  • D. J. WRIGHT 1
چکیده [English]

Bacillus thuringiensis transgenic plants substantially reduce the use of conventional insecticides for insect pests. Despite sufficient evidences of cross resistance between the Bt toxins, studies on crosses resistance between the Bt toxins and non-Bt insecticide are rare. In the present study, similar cross-resistance mechanism was investigated in a Plutella xylostella population possessing single-gene, recessive mode of inheritance but lacking toxin-binding mechanism. Bioassays on unselected (Unsel-Karak) and Cry1Ac-selected (Sel-Karak) populations of P. xylostella revealed that deltamethrin, chlorpyrifos and spinosad were significantly more toxic than Cry1Ac. The resistance ratio against Cry1Ac in Sel-Karak population was more than 660-fold compared with the susceptible population (Lab-UK). However, compared to Unsel-Karak the resistance ratio against Cry1Ac in Sel-Karak population was less than10-fold. In the present study, it was found that a population with mode 1 resistance (the most common type of lepidopteran resistance to Bt toxins) and single factor (i.e., Sel-Karak) is unlikely to show a common resistance mechanism to both the conventional insecticides and Bt toxin; this might be mainly due to highly different mode of action of the insecticides

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cry1Ac
  • resistance
  • Plutella xylostella
  • cross-resistance
  • Bacillus thuringiensis